Slávnostné otvorenie cirkevnej materskej školy

Milí žiaci, rodičia, priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že v piatok 3. septembra 2021 sa uskutoční slávnostné otvorenie Materskej školy Nepoškvrného srdca Panny Márie, ktorá je od školského roku 2021/2022 novou organizačnou zložkou cirkevnej školy.

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022

Vážení žiaci, rodičia, priatelia,

aj v novom školskom roku budeme pre pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 dodržiavať na škole primerané hygienické opatrenia. Ich cieľom je udržať v škole bezpečné prostredie a minimalizovať riziko prerušenia prezenčnej výučby. Usmernenia k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania na našej cirkevnej škole upravuje Interná smernica č. 1 o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 (v prílohe). Smernica je vypracovaná v nadväznosti na aktuálny COVID Automat a manuál určený pre školy (tzv. Školský semafor).     

Pre našich budúcich prváčikov

Vážení rodičia, milí budúci prváčikovia! Dovoľte nám, aby sme Vám poskytli niekoľko informácií k začiatku šk. roka. Otvorenie školského roka sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení uskutoční na školskom dvore 2.9. 2021 o 8.OO hod.(vo work-out zóne) Je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty a vyplnené písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré prikladáme v prílohe. Prváčikov aj v sprievode rodičov budú čakať na školskom dvore […]

Začiatok nového školského roku

Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že začiatok nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021.

Z dôvodu epidemiologických opatrení sa hromadné otvorenie školského roku neuskutoční.

Školská jedáleň v šk. roku 2021/2022

Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022.

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 2.9. 2021 zabezpečili:
1. Úhradu platby za stravné (príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo)
2. Prihlásenie na stravovanie na začiatku šk. roka môžete realizovať aj prostredníctvom Edupage. V sekcií prihlasovanie môžete v termíne od 23. 08. do 30.8. prihlásiť svoje dieťa na odber stravy so začiatkom stravovania v týchto dňoch 03. 09. – 10.09., kedy označený dátum znamená deň začiatku stravovania v šk. jedálni
3. Prihlásenie kedykoľvek počas roka môžete realizovať odovzdaním písomnej prihlášky vedúcej školskej jedálne (priložená ako príloha)

Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť s prípravou návštevy pápeža Františka sa môžu registrovať

Tešíme sa na príchod pápeža Františka a pozývame aj Vás, milé školské spoločenstvo a priatelia školy k spolupodieľaniu sa na príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. 
K príprave na návštevu nás povzbudzujú aj biskupi Slovenska v pastierskom liste: „Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach nášho srdca. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež František.“

Registrácia pre dobrovoľníkov je dostupná na:
https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210806016