MOMENTÁLNE SA TEŠÍME, ŽE SME VŠETCI SPOLU V ŠKOLE 🙂

 

V prípade:

PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA

Inštrukcie k organizácii dištančného vzdelávania žiakov I. stupňa.

1. Rozvrh hodín

Vyučovanie sa bude riadiť bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole. Mierne upravený rozvrh bude zverejnený na webe školy (na hornej lište časť COVID-19 – Pokyny k DV).

Triedny učiteľ môže v prípade potreby modelovať vyučovanie aj do vyučovacích blokov (o čom budete vopred informovaní).

Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.

 

2. Učebný plán

Vzdelávanie bude organizované pre všetky vyučovacie predmety, vrátane výchov. Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.

3. Formy dištančného vzdelávania

a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – prednostne využívaním služby Google meet alebo WEBEX (na základe rozhodnutia učiteľa). Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1142

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.  

c) kombinované vzdelávanie.

Niektoré predmety budú prebiehať výhradne offline formou (Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Náboženstvo, Pracovné vyučovanie).

Ďalšie predmety budú prebiehať zväčša kombinovanou formou (online + offline).

Informáciu o tom, ktorá hodina v dennom rozvrhu bude prebiehať online zadá vyučujúci do triednej knihy na Edupage deň vopred

4. Dochádzka žiaka

Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka len počas online hodín. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke.

Hodiny organizované offline nebudú mať dochádzku evidovanú. Žiaka pre takúto hodinu viaže iba povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka.

5. Pokiaľ žiak nemá funkčné spojenie pomocou technológií a internetu nech oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý zmanažuje jeho ďalšie vzdelávanie.

Akékoľvek vaše otázky a pripomienky prosím komunikujte ďalej priamo s triednou učiteľkou.

Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl a zdravia!

Požehnaný čas a prosíme Vás o vzájomnú spoluprácu a modlitbu.

Daniel Masarovič, riaditeľ cšm