Dištančné vzdelávanie II. st. + GYM

Základné zásady dištančného vzdelávania – tieto zásady platia v tejto podobe nielen pre II.st., ale upravujú doterajšie dištančné vzdelávanie aj pre študentov gymnázia!
 
Vážení rodičia,
 
v nadväznosti na rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie obmedzuje prezenčná výučba na území Bratislavského kraja.
Žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia od pondelka 6. decembra 2021 prechádzajú na dištančnú výučbu
 
Usmernenia k vyučovaniu:
 
1. Rozvrh hodín
Vyučovanie sa riadi bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole. Žiaci sa budú vyučovať všetky predmety ONLINE bez obmedzenia.
Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) je žiakom oznámená prostredníctvom Edupage deň vopred do 18.00 alebo najneskôr do 7:50 daného dňa.
 

2. Forma vzdelávania

Predmety budú prebiehať spravidla v režime ONLINE. Časť vyučovacej hodiny môže byť OFFLINE, na základe aktuálneho posúdenia učiteľa. Teda žiaci na určitý časový úsek hodiny môžu dostať od učiteľa samostatnú prácu.
 
Niektoré predmety (výchovy, technika) budú prebiehať v nasledujúcom režime: 
Na začiatku hodiny musí byť žiak pripojený ONLINE. Učiteľ skontroluje dochádzku, vysvetlí žiakom pracovnú činnosť a zadá im úlohy. Žiaci budú činnosť vykonávať prednostne v čase vyučovacej hodiny, len v ojedinelých prípadoch v inom čase. Učiteľ si so žiakmi vopred dohodne spôsob overenia splnenia úlohy.

 

Hodiny, ktoré aktuálne učiteľ nebude schopný odučiť (suplovacie), budú prebiehať výhradne v režime OFFLINE. Žiakom bude zaslané študijné zadanie.
 
ONLINE režim bude prebiehať výhradne cez EDUPAGE – ETK – ikonka kamera (prihlasovanie na ONLINE hodiny výlučne cez žiacke/študentské emailové kontá).
 
3. Hodnotenie žiakov
Klasifikované budú všetky predmety. Kritériá hodnotenia sú prispôsobené a žiaci o nich boli informovaní vyučujúcimi.
 
4. Dochádzka
Učiteľ zaznamenáva do systému Edupage dochádzku žiaka len počas online hodín. Neprítomnosť študenta na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom, tak ako pri bežnej dochádzke.
Hodiny organizované offline nebudú mať dochádzku evidovanú. Žiaka pre takúto hodinu viaže iba povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka.
 
5. Platnosť usmernenia
Usmernenia sú platné v termíne od 6. decembra do 17decembra 2021. Potom nasledujú vianočné prázdniny (20. 12. – 7.1.). Vzdelávanie žiakov od 10. januára 2021 bude prebiehať podľa aktuálnej situácie.
 
6. Stravovanie
Všetci žiaci boli automaticky odhlásení z obeda. 
Úctivo vás prosíme, aby ste nám – pre zdravú PSYCHOHYGIENU – odkontrolovali:
  • riadny bežný režim, teda bez vylihovania (rituály prispievajú k duševnej rovnováhe),
  • disciplínu pri plnení školských a domácich povinností,
  • pravidelný pohyb,
  • na limitované používanie digitálnych technológií (netýka sa vyučovania),
  • zdravú a vyváženú stravu,
  • dostatočný priestor pre spoločnú komunikáciu,
  • modlitbu.
Ďakujeme Vám!
 
Vyprosujeme Vám trpezlivosť, silu a pokoj do ďalších dní!
Sprevádzame vás našimi modlitbami a ostávame v spojení.
 
Požehnaný a pokojný čas!
 
Daniel Masarovič, riaditeľ cšm