Základné zásady dištančného vzdelávania – tieto zásady platia v tejto podobe nielen pre II.st., ale upravujú doterajšie dištančné vzdelávanie aj pre študentov gymnázia!
 
1. Rozvrh hodín
Vyučovanie sa bude riadiť bežným rozvrhom hodín s klasickým časovým harmonogramom ako v škole.
Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.
 
2. Učebný plán
Vzdelávanie bude organizované pre všetky vyučovacie predmety, vrátane výchov. Obsah a forma výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.
 
3. Formy dištančného vzdelávanie
a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – prednostne využívaním služby Google meet/Google classroom (príp. ďalších nástrojov G Suite for Education). Inštrukcie komunikácie v online priestore Vám boli zaslané v predchádzajúcom čase. Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!
b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.
c) kombinované vzdelávanie.
 
Niektoré predmety budú prebiehať výhradne offline formou (Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Mladý bádateľ, Umenie a kultúra).
Ďalšie predmety budú prebiehať zväčša kombinovanou formou (online + offline).
 
Žiaci budú mať v dennom rozvrhu určené hodinyktoré budú prebiehať online ktoré offline.
  • Hodiny v rozvrhu určené ako „online“ nebudú zabezpečné online iba výnimočne, ak to nebude možné pre iné okolnosti. Online hodina neznamená, že musí byť takto realizovaná celá 45 minútová vyučovacia jednotka (môže sa stať, že učiteľ po výklade nechá žiakov pracovať samostatne).
  • Hodiny v rozvrhu určené ako „offline“ budú dodržané (nebudú vyučované ako online).
Toto pravidlo zavádzame kvôli tomu
  • aby sme minimalizovali preťažovanie žiakov, resp. lepšie rozložili záťaž žiakov, ktorá vzniká osobitne dlhším a súvislejším časom pri počítači,
  • aby sme častejšie striedali činnosti, lebo sústredená pozornosť žiaka pri online výučbe sa vyčerpá skôr ako pri kontaktnej výučbe,
  • aby sme v rodinách, kde používajú jeden počítač viaceré osoby, ľahšie počítač „prerozdelil“ medzi jednotlivých členov,
  • aby sme vytvorili podmienky pre optimálnejšie striedanie duševnej a fyzickej činnosti.
4. Hodnotenie žiakov
Klasifikované budú všetky predmety tak, ako bolo dohodnuté na začiatku školského roka. Kritériá hodnotenia budú prispôsobené a žiaci o nich boli informovaní vyučujúcimi. Vo všeobecnosti platí, že vyučovanie je dôležitejšie ako hodnotenie, preto budú učitelia viac ako hodnotenie výsledkov a konkrétnych výstupov žiaka uplatňovať poskytovanie spätnej väzby pre širší okruh prejavov žiaka (osobnostný rast, ochota spolupracovať, záujem, vytrvalosť, usilovnosť, aktivita a iné). Takáto spätná väzba sa do procesu klasifikácie známkou premietne priebežne alebo po ucelenej vyučovacej fáze (napr. po dvojtýždňovom vyučovacom bloku).
5. Dochádzka žiaka
Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka len počas online hodín. Neprítomnosť študenta na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom tak ako pri bežnej dochádzke.
Hodiny organizované offline nebudú mať dochádzku evidovanú. Žiaka pre takúto hodinu viaže iba povinnosť splniť úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa, jej prípadné nesplnenie sa zohľadní pri hodnotení žiaka.
 
6. Žiaci, ktorí nebudú mať funkčné spojenie so školu pomocou technológií a internetu budú mať vzdelávacie povinnosti organizované v týždňových blokoch cez distribuované učebné materiáli. Ďalšie podrobnosti budú riešené individuálne s jednotlivými žiakmi. Prosíme rodičov, aby urobili čo je v ich možnostiach zabezpečiť pre svoje optimálne podmienky. Ak to nepôjde, tak sa netrápte, mi budeme mať pochopenie, lebo vieme, že situácia nie je pre Vás jednoduchá!
 
Ďakujeme za porozumenie a vyprosujeme Vám veľa trpezlivosti, síl, pokoj a nádej!
 
A osobitne všetkým Vašim rodinám, blízkym a známym – pevné zdravie a ochranu pred nákazou!
 
Kto môže, nech sa pridá k našej každodennej spoločnej modlitbe sv. ruženca o 20,00.
 
Daniel Masarovič, riaditeľ cšm