Knižnica

Centrum kultúrnosti a vzdelanosti

Centrum kultúrnosti a vzdelanosti, ktoré tvorí knižnica a študovňa, je súčasťou Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách a slúži všetkým žiakom, študentom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy.

Školská knižnica disponuje knižným fondom, ktorý sa využíva na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranný rozvoj žiakov a zamestnancov školy.

Výpožičný poriadok v školskom roku 2022/2023

 

Knižnica:

Pondelok    13:00 – 15:00 hod

Utorok        13:00 – 15:00 hod

Streda         14:00 – 16:00 hod 

Štvrtok        14:00 – 16:00 hod

Piatok:        10:40 – 11:00 cez veľkú prestávku

 

Študovňa:

Študovňu môžu navštevovať študenti gymnázia v dňoch riadneho školského vyučovania počas voľných hodín alebo v popoludňajších hodinách v čase svojho osobného voľna do 18:00 hod. Návšteva študovne je podmienená evidenciou v záznamovom hárku na vrátnici školy (súčasťou evidencie je aj vyzdvihnutie a následné vrátenie kľúča na vrátnicu školy). Počas návštevy študovne nie je možné vypožičiavanie ani odnášanie kníh mimo priestorov študovne.

Študovňu je možné využívať za predpokladu, že v nej práve neprebieha vyučovací proces.

 

Všetkým želáme krásne čitateľské zážitky!

 

CS Malacky