Komunitné pravidlá

Vážení rodičia,

predstavujeme Vám ďalší rozhodný krok v živote našej cirkevnej školy, ktorým sú Komunitné pravidlá. Naša škola komunitou je a tieto pravidlá vlastne nie sú ničím nad rámec toho, čo patrí k slušnému správaniu, cteniu hodnôt a prežívaniu správneho postoja k rôznym aspektom života. Sledujú zámer posilnenia výchovy k zodpovednej dospelosti, teda k formovaniu nielen milujúcej, ale aj zdravej osobnosti, schopnej niesť zodpovednosť.

Na našej škole sa usilujeme o výchovu a vzdelávanie, ktoré vedú k posilneniu charakteru. Charakter človeka totiž určuje súbor cností – veľkodušnosť, pokora, rozvážnosť, spravodlivosť, odvaha, múdrosť, vďačnosť, striedmosť, zodpovednosť… Sme tým, čo zvykneme robiť, a každá cnosť je návyk, ktorý sa získava pravidelným opakovaním. Už Aristoteles povedal, že „cnosť vzniká zo zvyku“. Vďaka cnostiam sa stávame lepšími ľuďmi. A my chceme byť školou, ktorá mladého človeka nielen sprevádza na ceste jeho vzdelanostného a osobnostného rozvíjania, ale ho aj povzbudzuje k rastu v cnostiach.

Starostlivosť o dieťa v rodine i v škole nikdy nebola z istého pohľadu taká jednoduchá. Pre kvalitnú rodinnú i školskú výchovu máme nespočetne veľa hmotných i nehmotných príležitostí. Máme parádne technologické prostriedky, unikátne zážitkové programy, krúžky všemožného druhu, exkluzívne ponuky pre využitie voľného času. Máme dostupné informácie. Máme všetko, čo potrebujeme. A chceme pre naše deti len to najlepšie. Napriek možnostiam, ktoré máme a snahe
dať našim deťom len to najlepšie, zisťujeme, že to také jednoduché vôbec nie je. Presviedčajú nás o tom mnohé problémy našich detí. Pravdou je, že sa v tom bezhraničnom množstve informácií a možností strácame. Ocitáme sa v bludisku rôznych mnohokrát si protirečiacich článkov, výskumov a teórií. Doba, v ktorej žijeme, na nás kladie úplne špecifické nároky. Ako my a najmä naše deti dokážeme odolávať bezhraničným podnetom, nekonečnému výberu a príťažlivému luxusu? Sme presvedčení, že bez systematického upevňovania dobrých charakterových vlastností to nepôjde. Dnešné deti potrebujú dobré vzťahy, pevné hranice a pevný charakter.

Komunitné pravidlá sme vytvorili práve s týmto zámerom. Vychádzajú z prirodzených a osvedčených pedagogických princípov a skúseností. Sú to akési usmernenia vedúce k získavaniu cností ako základných pilierov nášho charakteru. Sú to pevné hranice toho, čo je pre deti naozaj dobré. Chceme ich uplatňovať v láskyplnom a prajnom prostredí dobrých vzťahov, ktoré sú pre
našu komunitu kľúčovou hodnotou i zručnosťou.

Veríme, že uvítate, ak sa i Vaše dieťa s nimi stotožní a stanú sa súčasťou jeho života. Zároveň Vás pozývame k uplatňovaniu Komunitných pravidiel i vo Vašich rodinách ako prejav vzájomného pôsobenia na Vaše deti.

Daniel Masarovič, riaditeľ školy