ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE

školský rok 2021/2022

Vedenie školy

Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy

Gremiálna rada školy

Učiteľ
Zástupca PZ
Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Zástupca PZ

Duchovný správca školy

Dekan
Farár, správca farnosti Malacky
Učiteľ
Zástupca zriaďovateľa

Metodické orgány školy

Metodické združenie

Človek a hodnoty

Človek a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda

Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra

Človek a svet práce, Zdravie a pohyb

ŠPECIALIZOVANÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Špeciálna pedagogička
Koordinátor prevencie
Učiteľ
Učiteľ
Zdravotník
Kariérna poradkyňa
Učiteľ
Koordinátor voľného času v ŠKD
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Vychovávateľka – zástupca vedúcej ŠKD
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Koordinátor informatizácie, správca siete
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Koordinátor ENV
Učiteľ

ODBORNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Koordinátor informatizácie
Psychologička
Špeciálna pedagogička
Kariérna poradkyňa
Učiteľ
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Vychovávateľ
Koordinátor voľného času v ŠKD
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Vychovávateľka – zástupca vedúcej ŠKD
Vychovávateľ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Hlavná kuchárka
Informátorka
Upratovačka
Upratovačka
Personalistka
Pracovníčka pre ekonomicko–hospodárske záležitosti
Účtovníčka

UČEBŇA (SPRÁVCA UČEBNE)

Fyzikálne laboratórium

Chemické laboratórium

Jazyková učebňa

Učebňa anglického jazyka I.

Učebňa anglického jazyka II.

Učebňa nemeckého jazyka

Učebňa informatiky I. (I. stupeň)

No data was found

Učebňa informatiky II. (II., III. stupeň)

Spoločenská miestnosť

Ateliér remesiel a ručnej tvorby

Dielne

No data was found

Kuchyňka

No data was found

Telocvičňa

No data was found

KABINET (SPRÁVCA KABINETU)

Slovenský jazyk a literatúra

Telesná výchova

No data was found

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Technika (sklad)

No data was found

Sklad CO

No data was found

Učiteľská/žiacka knižnica

Informatika, didaktická technika

ŠKODOVÁ KOMISIA

STRAVOVACIA KOMISIA

Členovia (zástupcovia PZ)
Členovia (zástupcovia rodičov stravníkov)

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA

Vedúca IK
No data was found
Členovia (zástupcovia PZ)