Organizačná štruktúra

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE

školský rok 2021/2022

Vedenie školy

Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy

Gremiálna rada školy

Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Učiteľ
Zástupca PZ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Zástupca PZ

Duchovný správca školy

Dekan
Farár, správca farnosti Malacky
Učiteľ
Zástupca zriaďovateľa

Metodické orgány školy

Metodické združenie

Človek a hodnoty

Človek a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Človek a príroda, Človek a spoločnosť​

Človek a svet práce, Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra​

ŠPECIALIZOVANÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Špeciálna pedagogička
Učiteľ
Zdravotník
Kariérna poradkyňa
Učiteľ
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Koordinátor ENV
Učiteľ

ODBORNÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Koordinátor informatizácie
Koordinátor prevencie
Psychologička
Špeciálna pedagogička
Kariérna poradkyňa
Učiteľ
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (GYM)
Zástupca PZ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Školník – údržbár
Školník – údržbár
Pracovníčka pre projektové záležitosti
Tajomníčka
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Hlavná kuchárka
Informátorka
Upratovačka
Personalistka

UČEBŇA (SPRÁVCA UČEBNE)

Fyzikálne laboratórium

Chemické laboratórium

Jazyková učebňa

Učebňa anglického jazyka I.

Učebňa anglického jazyka II.

Učebňa nemeckého jazyka

Učebňa informatiky I. (I. stupeň)

Učebňa informatiky II. (II., III. stupeň)

No data was found

Spoločenská miestnosť

Ateliér remesiel a ručnej tvorby

Prírodovedná učebňa

Muzikálna učebňa

KABINET (SPRÁVCA KABINETU)

Slovenský jazyk a literatúra

Náboženstvo

Hudobná výchova

Technika (sklad)

Učiteľská/žiacka knižnica

Informatika, didaktická technika

No data was found

STRAVOVACIA KOMISIA

Členovia (zástupcovia PZ)
Členovia (zástupcovia rodičov stravníkov)

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA

Dokumenty na stiahnutie

Žiadny dokument.