Search

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PERSONÁLNE OBSADENIE

školský rok 2023/2024

Vedenie školy

Koordinátor testovania 9
Poverená dočasným riadením školy
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy

Gremiálna rada školy

Koordinátor testovania 9
Poverená dočasným riadením školy
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu
Supervízor
Učiteľ
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Učiteľ
Zástupca PZ
Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor školského parlamentu - GYM
Učiteľ
Supervízor
Učiteľ
Zástupca PZ

Duchovný správca školy

Dekan
Farár, správca farnosti Malacky
Učiteľ
Zástupca zriaďovateľa

Metodické orgány školy

Metodické združenie

Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty

Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda

Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a svet práce, Zdravie a pohyb

ŠPECIALIZOVANÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

lyž. výcviku
Učiteľ
Školský digitálny koordinátor
Učiteľ
Koordinátor ŠPT
Psychologička
Učiteľ
Učiteľ
Výchovná poradkyňa
Koordinátor ročníkových projektov
Koordinátor informatizácie
Koordinátor informatizácie, správca siete
Koordinátor prevencie
Psychologička
Výchovná poradkyňa
Učiteľ
Zdravotník
Príprava zápisníc
Učiteľ
Príprava zápisníc
Učiteľ
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Koordinátor školského parlamentu - ZŠ
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Učiteľ
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
IT technik
Učiteľ
Koordinátor testovania 9
Poverená dočasným riadením školy
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Koordinátor školského časopisu Rybka
Koordinátor školského parlamentu - GYM
Učiteľ
Charitatívne zbierky
Koordinátor ENV
Učiteľ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Koordinátor testovania 9
Poverená dočasným riadením školy
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Vychovávateľ
Učiteľ
Vychovávateľ
Vychovávateľ
Učiteľ
Vychovávateľ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Školník – údržbár
Školník – údržbár
Pracovníčka pre projektové záležitosti
Tajomníčka
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná sila v kuchyni
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Pomocná kuchárka
Hlavná kuchárka
Informátorka
Upratovačka
Pracovníčka pre ekonomicko–hospodárske záležitosti
Účtovníčka

UČEBŇA (SPRÁVCA UČEBNE)

Fyzikálne laboratórium

Chemické laboratórium

Jazyková učebňa

Učebňa anglického jazyka I.

Učebňa anglického jazyka II.

Učebňa nemeckého jazyka

Učebňa informatiky I. (I. stupeň)

Učebňa informatiky II. (II., III. stupeň)

Spoločenská miestnosť

Ateliér remesiel a ručnej tvorby

KABINET (SPRÁVCA KABINETU)

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

No data was found

Telesná výchova

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Technika (sklad)

Učiteľská/žiacka knižnica

Informatika, didaktická technika

STRAVOVACIA KOMISIA

Členovia (zástupcovia PZ)
Členovia (zástupcovia rodičov stravníkov)

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA