Search

Nárok na preplatenie dopravného má:

  • žiak 1.-9. roč. plniaci si povinnú školskú dochádzku, ktorý dochádza do cirkevnej základnej školy mimo trvalého bydliska, pokiaľ nie je v mieste trvalého bydliska zriadená škola( napr. Kostolište, Suchohrad) a ide o najbližšiu školu k miestu trvalého bydliska
  • žiak 5.-9. roč. plniaci si povinnú školskú dochádzku, ktorý dochádza do cirkevnej základnej školy mimo trvalého bydliska, pokiaľnie je v mieste bydliska plnoorganizovaná škola, má len 1. stupeň (napr. Malé Leváre, Jablonové, Plavecké Podhradie, Plavecký Peter, Pernek)

Na túto formu podpory nemá nárok:

  • žiak plniaci si povinnú školskú dochádzku na strednej škole alebo osemročnom gymnáziu

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne financie na žiaka vo výške nákladov na dopravné v hromadnej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou, ktorá je žiakovi poskytnutá.

Čo treba urobiť:

  • Cestovné náklady musí žiak doložiť mesačným cestovným lístkom. Ak tak neurobí, mesačné náklady sa vyrátajú ako súčin 1/20 celkových nákladov na dopravné s príslušnou zľavou a počtu dní žiaka v škole.
  • Pokiaľ zákonný zástupca žiaka zabezpečil jeho dopravu do školy inak, pri výpočte výšky úhrady sa postupuje rovnako ako v prípade, ak žiak nepredloží cestovné lístky.

Vyplácanie dopravného:

Dopravné sa po novom vypláca v mesačných intervaloch zákonnému zástupcovi žiaka na vrátnici školy (od 15. do 20. v danom mesiaci za predchádzajúci mesiac).