Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

ROČNÍKOVÝ PROJEKT

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 1. Riaditeľ školy vydáva túto internú smernicu, ktorej predmetom je stanoviť jednotný postup pri písaní ročníkových prác študentov gymnázia.
 2. Smernica je vypracovaná v nadväznosti na Školský vzdelávací program Gymnázia sv. Františka Assiského „Facere et docere – Správne žiť a učiť to aj iných“, ktorého zámerom je celostné formovanie študenta smerujúce k tomu, aby absolventom školy na základe svojich vedomostí, osvojených ľudských a osobnostných kvalít bol vzdelaný a kultivovaný mladý človek, pripravený na ďalšie štúdium na vysokej škole (príp. na pomaturitné štúdium) alebo na vstup na trh práce. Úspešnosť tohto procesu predpokladá nielen študentovu ochotu a vôľu aktívne sa podieľať na rozvíjaní a formovaní svojej osobnosti, ale aj postupnú profiláciu podľa jeho schopností, talentu a záujmov.
 3. Ročníkový projekt je významným nástrojom diferencovaného vzdelávania na našej škole, ktorý zohľadňuje individuálne dispozície a predpoklady každého študenta. Umožňuje individuálny prístup ku študentovi, rozvíjanie jeho silných stránok v záujmovej alebo vzdelávacej oblasti, ktorá súvisí s jeho profesijnou orientáciou.
 4. Smernica je záväzná pre všetkých študentov gymnázia a pedagogických a odborných zamestnancov Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky.
 5.  

Článok 2

Základné ustanovenie

 1. Ročníková práca je samostatnou a povinnou prácou každého študenta gymnázia v 1., 2., a 3. ročníku štúdia a je jednou zo základných podmienok splnenia študijných povinností pre úspešné ukončenie štúdia na gymnáziu.

2. Hlavné ciele ročníkových projektov                                                                                                         

 • Spoznať a rozvíjať potenciál študenta (jeho schopnosti, talenty a predpoklady) do tej miery, aby ho v ďalšom živote bol schopný aktívne a zodpovedne využiť pre dobro ľudí, zveľaďovanie spoločnosti a budovanie spravodlivejšieho a lepšieho sveta.                                                       
 • Rozvíjať jazykové, komunikačné, informatické a prezentačné zručnosti, potrebné pre úspešné a kvalitné uplatnenie sa v modernej spoločnosti a v profesijnom živote.
 • Prehĺbiť znalosti študenta v oblasti, o ktorú má záujem, ktorej sa chce v budúcnosti venovať.                            
 • Prakticky využiť základné znalosti publicistického, náučného a rečníckeho štýlu, výkladového, opisného, rozprávacieho a informačného slohového postupu.
 1. Obsahová náplň ročníkových prác:

          1. ročník, 2. ročník

a) PÍSOMNÁ PRÁCA (POPULÁRNO-NÁUČNÝ TEXT, REFERÁT)

     Vytvorenie písomnej práce zahŕňa:

 • výber témy podľa vlastného záujmu a študijného smerovania,
 • získavanie, zaznamenávanie, spracovanie, využitie dostupných relevantných informácií k téme,
 • výber a zhlukovanie informácií priamo súvisiacich s témou a cieľmi práce,
 • vytvorenie vlastného textu na základe požiadaviek na populárno-náučný text.

b) DIGITÁLNA PREZENTÁCIA

c) OBHAJOBA PROJEKTU

d) ANOTÁCIA (výstižne informovať o obsahu, cieľoch a význame práce

3. ročník –  Projekt Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

     Študent preukazuje pri zostavovaní práce nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti

a) PÍSOMNÁ PRÁCA

Vytvorenie písomnej práce zahŕňa:

 • výber témy podľa vlastného záujmu a študijného smerovania,
 • získavanie, zaznamenávanie, spracovanie, využitie relevantných informácií k téme,
 • výber, zhlukovanie informácií priamo súvisiacich s témou a cieľmi práce, stanovenie hypotéz,
 • vytvorenie teoretickej časti,
 • výskum, pozorovanie, spracovanie dotazníka a pod. a ich vyhodnotenie,
 • zovšeobecnenie výsledkov praktickej časti, formulovanie záverov,
 • vytvorenie vlastného textu na základe požiadaviek na odborný text.

b) DIGITÁLNA PREZENTÁCIA

c) OBHAJOBA PROJEKTU

d) ANOTÁCIA (výstižne informovať o obsahu, cieľoch a význame práce)

 1. Ročníkový projekt je duševným vlastníctvom každého študenta, je originálom dodržiavajúcim pravidlá pri zostavovaní práce a narábaní s bibliografiou. Práca nesmie niesť prvky plagiátorstva, kompilátu a zasahovať do autorských práv iných osôb.

Článok 3

Výber témy a konzultanta ročníkového projektu

 1. Tému ročníkovej práce si študent vyberá sám podľa svojho uváženia a s ohľadom na oblasť svojho záujmu alebo predpokladaného profesijného zamerania.
 2. Podľa zvolenej témy si študent vyberá konzultanta (vedúci práce, školiteľ). Konzultant je osoba, ktorá študenta priebežne sprevádza pri tvorbe projektu. Konzultantom je spravidla pedagóg školy s príslušnou kvalifikáciou, ale môže ním byť aj iná externá, odborne spôsobilá osoba z praxe. Pokiaľ si konzultanta študent nevyberie sám, bude mu určený školou. Študenti 1. ročníka si povinne vyberajú ako konzultanta pedagóga školy.
 3. Študent môže počas písania ročníkovej práce konzultovať svoju prácu s ďalšími odborníkmi, ktorých vo svojej práci uvedie.
 4. Názov ročníkovej práce je pred zapísaním študent povinný konzultovať so svojim školiteľom (konzultantom).
 5. Názov ročníkovej práce spolu s menom konzultanta je študent povinný zapísať elektronicky v zdieľanom dokumente do 15. októbra príslušného školského roka.

Článok 4

Vyhľadanie informačných zdrojov a určenie cieľov projektu

 1. Študent je povinný vyhľadať vhodné informačné zdroje pre spracovanie svojho projektu (odborná literatúra, internetové stránky, články z médií, príp. iný dostupný materiál).
 2. Študent je povinný používať výhradne overené a dôveryhodné zdroje (nielen slovenské, ale aj zahraničné). Pri projekte môžu byť použité aj informácie získané ústnym spôsobom od odborníkov z danej oblasti, čo vo svojej práci zdopovedajúcim spôsobom uvedie.
 3. Výber informačných zdrojov študent komunikuje so svojím konzultantom.
 4. Študent určí hlavný cieľ svojho projektu a špecifické ciele projektu (odporúča sa 3 – 5). Ich stanovenie je povinný odsúhlasiť jeho konzultant.
 5. Určenie cieľov pred spracovaním projektu pomáha študentovi uvedomiť si, o čom chce vo svojom projekte písať (akému problému sa chce venovať). Je to dôležité bez ohľadu na to, že pri spracovaní projektu môže prísť k úprave týchto cieľov.
 1. Ciele práce spolu s predbežným členením práce a postupom pri výskumnej časti (ak je prítomná) je študent povinný zapísať elektronicky do Internetovej žiackej knižky do 15. novembra príslušného školského roka.

Článok 5

Vypracovanie a odovzdanie ročníkového projektu

 1. Študent sa zaoberá vypracovaním projektu podľa stanovených všeobecných požiadaviek a osobitných pokynov svojho konzultanta. Študent postupne rediguje prácu po obsahovej, štylistickej a formálnej stránke.
 2. Študent je povinný absolvovať minimálne tri konzultácie v týchto termínoch:

1. konzultácia do 15. decembra,

2. konzultácia do 15. januára,

3. konzultácia do 15. februára príslušného školského roka.

 1. Študent sa zaoberá vypracovaním projektu podľa stanovených všeobecných požiadaviek (pozri nižšie) a osobitných pokynov svojho konzultanta. Študent postupne rediguje prácu po obsahovej, štylistickej a formálnej stránke.
 2. Študent je povinný absolvovať minimálne tri konzultácie v týchto termínoch:

1.konzultácia do 15. decembra,

2.konzultácia do 15. januára,

3.konzultácia do 15. februára príslušného školského roka.

 1. Konzultácia je určená na prerokovanie konceptu práce, dodržanie presného členenia, zvládnutie argumentácií a vyhodnotenie výsledkov. Pri každej konzultácii je študent povinný preukázať posun pri vypracovávaní práce. Prístup študenta ku konzultáciám sa zohľadňuje pri celkovom hodnotení práce.
 2. Termín každej absolvovanej konzultácie zaznamená študent ihneď v zdieľanom dokumente po odsúhlasení konzultantom. V prípade, že študent nepríde na konzultáciu zodpovedajúcim spôsobom pripravený, nemusí byť konzultantom jeho konzultácia považovaná za absolvovanú.
 3. Študent odovzdá na schválenie ročníkovú prácu v elektronickej forme (v editovateľnom formáte .doc/.docx) emailom konzultantovi, koordinátorovi ročníkových prác a vyučujúcemu SJL do konca marca príslušného školského roka (v 3. ročníku spravidla do konca februára; presný termín je vždy špecifikovaný podľa termínovníka krajského kola súťaže v danom školskom roku).
 4. Študent odovzdá finálnu verziu ročníkovej práce elektronicky (vo formáte PDF) v tvare „Priezvisko_Meno_Názov_práce“ koordinátorovi ročníkových prác emailom do konca marca príslušného školského roka (v 3. ročníku do spravidla do konca februára; presný termín je vždy špecifikovaný podľa termínovníka krajského kola súťaže v danom školskom roku). Ročníkovú prácu zviazanú v hrebeňovej väzbe v jednom výtlačku odovzdá študent koordinátorovi ročníkových prác najneskôr jeden deň pred termínom obhajoby prác.
 5. Študent vypracuje digitálnu prezentáciu svojho ročníkového projektu podľa pokynov určených vyučujúcim Informatiky a odovzdá vyučujúcemu Informatiky do 15. apríla príslušného školského roka (v 3. ročníku do určeného termínu). Pomocou digitálnej prezentácie študent obhajuje svoj ročníkový projekt.
 6. Študent obhajuje svoj ročníkový projekt pred odbornou komisiou (min. 3-člennou) spravidla v termíne do konca apríla príslušného školského roka (v 3. ročníku v termíne špecifikovan podľa termínovníka krajského kola súťaže v danom školskom roku). Obhajoba projektu sa skladá z troch častí:
  • predstavenie projektu pomocou digitálnej prezentácie v dĺžke 8 – 10 min.,
  • zodpovedanie otázok odbornej komisie; otázky sa vzťahujú výhradne k projektu,
  • odovzdanie anotácie v písomnej forme.
 7. Práce, ktoré neboli odovzdané v riadnom termíne, a nevyhovujúce práce sa neprezentujú. Náhradný termín odovzdania prác a ich obhajoby určí riaditeľ školy.

Článok 6

Hodnotenie ročníkového projektu

Študent bude z ročníkového projektu hodnotený známkami, ktoré sa zaznamenajú do klasifikácie troch predmetov (odborný predmet – podľa témy, slovenský jazyk a literatúra, informatika) na základe kvality písomnej práce (hodnotí sa jej obsahová a jazyková stránka – kompozícia, štylizácia, formalizácia, pravopis), kvality digitálnej prezentácie (formalizácia, prehľadnosť, pravopis) a kvality záverečnej obhajoby (verbálne, neverbálne prostriedky).

Konzultant vypracuje krátky posudok ročníkového projektu (zhodnotenie spolupráce študenta, obsahovej a kvalitatívnej stránky práce), ktorý odovzdá stanovenej komisii k obhajobe prác

Článok 7

Štruktúra ročníkových projektov

1.    Ročníkový projekt sa rozdeľuje na tri hlavné časti:

 • úvodná časť,
 • textová časť,
 • prílohy (nepovinné).

2.    Úvodná časť obsahuje tieto položky v danom poradí:

a)  obal,

b)  titulný list,

c)  čestné prehlásenie (nepovinné),

d)  poďakovanie (nepovinné),

e)  abstrakt v štátnom jazyku,

f)  obsah,

g)  zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),

h)  zoznam skratiek a značiek (nepovinné),

i)   ciele práce,

j)   metodika práce (1. a 2. ročník uvádza metodiku práce spolu s cieľmi práce).

Obal

Obal ročníkového projektu (Príloha A) obsahuje:

a)    názov školy,

b)    názov práce a podnázov práce, ak sa použil,

c)    označenie záverečnej práce:

        1.ročník: Ročníkový projekt

        2. ročník: Ročníkový projekt

        3. ročník: Stredoškolská odborná činnosť, Odbor práce

d)    meno, priezvisko autora práce, trieda,

e)    rok predloženia práce.

Titulný list (Príloha B)

Predstavuje úplnú informáciu o práci. Obsahuje:

a)    názov školy,

b)    názov práce a podnázov práce (ak sa použil),

c)    označenie záverečnej práce,

d)    meno, priezvisko autora práce, trieda,

e)    meno, priezvisko, tituly konzultanta,

f)     miesto a rok predloženia práce.

Čestné prehlásenie

Uvádza sa na samostatnej strane. Je to prehlásenie autora práce o autorstve a originalite projektu.

Poďakovanie

Vyjadrenie vďaky autora práce konzultantovi a iným relevantným osobám.

Abstrakt v štátnom jazyku

Krátka výstižná charakteristika obsahu práce, presné vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. 

Jej cieľom je čitateľa vecne a stručne informovať o obsahu práce. Koniec abstraktu obsahuje splnenie stanovených cieľov, výsledkov a význam celej práce. V abstrakte sa uvádzajú kľúčové slová 3 – 5. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek.

Obsah

Prehľad názvov všetkých častí (kapitol) práce s číslom aj číslom strany.

Zoznam ilustrácií, tabuliek, skratiek a značiek

Ich funkciou je zvyšovať prehľadnosť práce.

Ciele práce

Autor podrobne rozpracuje hlavný cieľ a z neho vyplývajúce čiastkové (špecifické) ciele práce (čo chce prácou riešiť, aké je jej zameranie).

Metodika práce

Podrobné opísanie postupu pri práci. Autor opíše spôsob získavania a spracovania informácií           použitých v práci. Pri písaní používa 1. osobu množného čísla.

3.    Hlavnú textovú časť práce tvorí:

a)    úvod,

b)    jadro,

c)    záver,

d)    resumé v cudzom jazyku,

e)    zoznam bibliografických odkazov.

Úvod

       Výstižné charakterizovanie nadobudnutých informácií alebo praktických výsledkov potrebných na vypracovanie práce. Čitateľovi predkladá význam a ciele práce, obsah, štruktúru. Autor poukazuje na použité zdroje a spôsob ich získania, tiež načrtá štruktúru práce. Autor môže upozorniť na dôvod výberu danej témy. Odporúčaný rozsah je jeden až jeden a pol strany, v závislosti od rozsahu práce.

Jadro

       Najdôležitejšia časť práce členená na kapitoly, podkapitoly (podľa dĺžky textu, nemusia byť) číslované vzostupne. Každá kapitola prvej úrovne začína na novej strane. Je očíslovaná. Číslo kapitoly sa uvádza bez bodky. Počet kapitol, podkapitol je daná typom práce.

Záver

       V stručnosti zhrnúť a zhodnotiť výsledky práce vo vzťahu k stanoveným cieľom. V závere autor zdôrazňuje odlišné fakty, význam a možnosti využitia v praxi. Autor prezentuje svoj názor na daný problém a jeho riešenie. Vyzdvihuje prínos práce. Záver by mal načrtnúť aj ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so získanými poznatkami. Odporúčaný rozsah je jeden až jeden a pol strany.

Resumé

       Stručne a výstižne zhrnúť obsah práce v anglickom jazyku, v rozsahu 100 – 130 slov (1. ročník), 130 – 160 slov (2. ročník) a 160 – 190 slov (3. ročník).

Zoznam bibliografických odkazov

       Abecedné usporiadanie použitých zdrojov podľa kategórií. Korešpondujú so zdrojmi zapísanými v obsahu práce.

Prílohy (ak sa v práci na ne odkazuje)

       Nepovinná časť práce. Obsahuje materiály nezaradené priamo do textu práce. Tvoria ich najmä obrazový, grafický materiál, formulár dotazníka a pod. Každá príloha sa začína na novej strane a je označená samostatným veľkým písmenom (napr. Príloha 1, Príloha 2…). Číslo strany je uvedené pri zozname príloh. Strany príloh sa číslujú iným formátom čísel ako záverečná práca (napr. rímskymi číslicami).

Článok 8

Formálna úprava ročníkových projektov

1. Práca sa píše spravidla v slovenskom jazyku. Pri písaní práce v cudzom jazyku študent odovzdá abstrakt v slovenskom jazyku.  

2. Ročníková práca sa píše v bežnom textovom editore na papier formátu A4 (297 mm x 210 mm) orientovaným na výšku a čiernym písmom.

3. Nastavenie strany: okraje – vnútorný 3,5 cm, vonkajší 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, päta dole 1,25 cm, záhlavie 1,25 cm, odsadenie prvého riadku v odseku 1,25 cm, zarovnávanie do bloku.

4. V celej práci vrátane titulného listu musí byť použité jednotné riadkovanie hlavného textu – 1,5. V poznámkach pod čiarou je riadkovanie 1,0.

5. Veľkosť znakov v hlavnom texte je 12 bodov. V celej práci môže autor použiť dva fonty – Time New Roman alebo Arial.

Odporúčané nadpisy

Prvá úroveň číslovania (názvy kapitol): 1 KAPITOLA

Veľkosť písma – 16 b, zvýraznenie písma – bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6 bodov;

Druhá úroveň číslovania (názvy podkapitol): 1.1 Podkapitola

Veľkosť písma – 14 b, zvýraznenie písma – bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6 bodov;

Tretia úroveň číslovania (názvy podnadpisov): 1.1.1 Podnadpis

Veľkosť písma – 12 b, zvýraznenie písma – bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6 bodov;

Štvrtá úroveň číslovania (názvy podpodnadpisov): 1.1.1.1 Podpodnadpis

Veľkosť písma – 12 b, zvýraznenie písma – Italic, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6 bodov.

Ak sa poznámky uvádzajú pod čiarou, tak veľkosť písma je 10.

6.    Rozsah ročníkovej práce (určujúcim údajom je počet znakov vrátane medzier; počet strán je len orientačným údajom):

 1. 1. ročník: 18 000 znakov – 36 000 znakov, t. .j. 10 – 20 normostrán,
 2. 2. ročník: 21 600 znakov – 36 000 znakov, t. .j. 12 – 20 normostrán,
 3. 3. ročník: 25 200 znakov – 45 000 znakov, t. .j. 14 – 25 normostrán. 

Jedna normostrana je 1800 znakov. Pri písaní ročníkovej práce v cudzom jazyku je rozsah práce znížený o 3 normostrany.

Do rozsahu práce sa započítavajú strany od úvodu po zoznam bibliografických odkazov vrátane a nezapočítavajú sa ostatné strany (obal, titulný list, poďakovanie, abstrakt, obsah, zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník) ani textové prílohy.

7.    Strany sa číslujú nepretržite arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany (päte), v strede alebo na vonkajšej strane stránky. Strany sa číslujú rovnakým typom, písma a rovnakou veľkosťou ako text práce.

Číslovanie

a)    Obal                                                               0 (číslo strany sa nepíše)

b)    Titulná strana                                                1 (číslo strany sa nepíše)

c)    Čestné prehlásenie (nepovinné)                 2 (číslo strany sa nepíše)

d)    Poďakovanie (nepovinné)                           3 (číslo strany sa nepíše)

e)    Obsah                                                             4 (číslo strany sa nepíše)

f)     Úvod                                                               5 → ďalšie strany sa číslujú

g)    Bibliografia                                                    posledná číslovaná strana

h)    Prílohy                                                            Príloha 1, Príloha 2 …

8.    Tabuľky sa odporúča zarovnať na stred, pred tabuľkou má byť 6 bodov. Nad tabuľkou je umiestnený popis, pred popisom aj za ním je 6 bodov, napr. Tab. 1 Názov.

9.    Obrázky a grafy sa odporúča zarovnať na stred, pred obrázkom má byť 6 bodov. Popis obrázku je umiestnený pod obrázkom, pred popisom aj za ním je 6 bodov, napr. Obr. 1 Názov.

Článok 9

Citácia, bibliografické odkazy

Citácia

Skrátené označenie citovaného zdroja (dokumentu). Slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov.

Citát

Text, ktorý sme doslovne prevzali z nejakého dokumentu, informačného zdroja. Citát sa na rozdiel parafrázy uvádza v úvodzovkách.

Parafráza

Voľné spracovanie cudzej myšlienky. Väčšinou obsahuje abstrahovanie. Parafrázujeme tiež nekvalifikované preklady cudzojazyčnej literatúry, ktorú používame vo svojich prácach.

Citovaný dokument

Dokument, z ktorého niečo preberáme, ktorý je zdrojom informácií pre nás. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, osobná komunikácia (rozhovor), elektronická správa (e-mail), CD-ROM, elektronický časopis alebo zborník, www stránka a pod.

Metód zápisu citácií je niekoľko, autor uplatňuje na celú prácu vždy len jednu.

Príklad citácie

V texte

Väčšina mladých ľudí (45,1 %) sa venuje aktívnemu športu príležitostne, 24,9 % pravidelne a 30,0 % skúmaných ľudí uviedlo, že sa aktívnemu športu nevenuje vôbec“ (Bieliková, Pétiová, 2000, s. 14).

V zozname bibliografických odkazov

BIELIKOVÁ, M., PÉTIOVÁ, J.: Životný štýl mládeže v Slovenskej republike. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2000. 36 s. ISBN 80-7098-244-6.

2.    Bibliografické odkazy môžu byť zaznamenané dvomi spôsobmi (Príloha 3):

       a)   metóda prvého údaja (mena) a dátumu,

       b)   metóda priebežných  poznámok (t.j. poznámok pod čiarou).

Zvolenú metódu autor uplatňuje v celej práci.

Príklad bibliografie

Kniha 

Barrie, J. M.: Peter Pan a Wendy. Bratislava: Fortuna Print, 1991. 92 s. ISBN 80-85224-52-6

Časopis

Vilček, J.: Škodcovia úžitkových rastlín. In: Poľnohospodárstvo, roč. 45, 2 000, č. 6, s. 456 – 458.

Internetový zdroj

Monografia

Convention on bilogical diversity: Article 18. Technical and Scientific Cooperation.

http//www.biodiv.org./convention/articles.asp (2001-09-28).

Článok

Pavlicová, L.: Elektronické zdroje: Jak získávat? In: Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti, roč. 5, č. 9.(15. 12. 2005). Dostupné z <http//ikaros.ff.cuni.cz/>. ISSN 1080-2711.

Článok 10

Prílohy

Pri písaní práce sa všetky netextové časti (tabuľky, grafy, mapy, fotografie, CD,….) umiestňujú do príloh a sú uvedené na zozname príloh (poradie nie je fixné, väčšinou sa však tabuľky a grafy umiestňujú do prednej časti a fotodokumentácia na koniec príloh). Podľa charakteru môžu byť zviazané s textovou časťou alebo dôsledne uložené vo zvláštnom obale.

Nákresy (ilustrácie)

Nákresy sa označujú v texte skratkou Obr. X (obrázok). V prípade, že nejde o vlastnú ilustráciu, musí byť uvedený autor alebo zdroj, z ktorého je prebraná. Pokiaľ sa ilustrácia nachádza v texte (ale väčšinou aj v prílohách), nadpis a popis sa píše pod ňou.

Tabuľky

Tabuľka sa označuje skratkou Tab. X (tabuľka). Musí mať hore umiestnený nadpis, prípadne stručný sprievodný text. Ak je potrebná legenda, píše sa pod tabuľku. Ak ide o väčšiu tabuľku, svojim vnútorným usporiadaním by mala zodpovedať šírke strany.

Grafy a diagramy

Obdoba tabuľkového zápisu. V texte sa označujú slovom Graf X. Každý graf má mať nadpis a prípadný sprievodný text. Písmo na popisy nesmie byť menšie ako 1,6 mm. Časti tabuľky a grafy je možné zlúčiť.

Mapy

Každá mapa musí obsahovať názov, grafickú mierku, orientačné body (kóta, sídlo, tok)                                a označenie severu. Dôležitá je autorizácia mapy.

Fotodokumentácia

Každá fotografia musí mať vlastné označenie, nadpis, meno autora a rok (píše sa pod fotografiu).

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.    S internou smernicou č. 03/2019 o písaní ročníkových projektov musia byť oboznámení všetci študenti gymnázia a všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy.

2.    Interná smernica je prístupná v písomnej forme v centrálnej zborovni školy, u p. zástupkyni školy pre gymnázium a v elektronickej forme na školskom serveri.

3.    Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňa 10.10. 2019.

Malacky dňa 08.12. 2022                                                                       Mgr. Daniel Masarovič,

                                                                                                                            riaditeľ školy

SÚBORY NA STIAHNUTIE: