Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Prehľad dôležitých informácii a termínov:

Do 30. 6. 2022 sú maturanti povinní podať žiadosť riaditeľovi školy o konanie opravného termínu externej časti MS v mesiaci september. 

Do 30. 9. 2022 sú maturanti povinní podať žiadosť riaditeľovi školy o konanie opravného termínu externej časti MS v riadnom termíne EČ MS 2023.

Do 30. 9. 2022 sú maturanti povinní si elektronicky cez modul Prihlásenie v IŽK vybrať maturitné predmety.

Maturuje sa povinne z:

 1. slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (písomná forma internej časti PFIČ– sloh,
 2. cudzieho jazyka – úroveň B2 (vyššia) – PFIČ,
 3. voliteľného predmetu – s aspoň 6 hodinovou dotáciou za celé štúdium (nie druhý cudzí jazyk) – napr.:  MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, OBN, DEJ, INF, KNB,
 4. voliteľného predmetu – ľubovolný zo zoznamu maturitných predmetov – bez úrovne a cudzí jazyk –   úroveň B1 (nižšia), alebo B2 (vyššia) – bez EČ a PFIČ.

Maturant si môže zvoliť aj dva dobrovoľné predmety, ktoré sú v zozname maturitných predmetov a v ktorých sa vzdelával.

Neskoršiu zmenu predmetov je možné vykonať len písomnou žiadosťou riaditeľovi školy. V žiadosti musí žiak uviesť vážne dôvody, prečo o túto zmenu žiada (zákonč.245/2008Z.z.). Riaditeľ školy najneskôr do 31. 1. daného školského roka môže ale nemusí v osobitnom prípade povoliť túto zmenu.

 

Písomná forma externej časti MS a písomnej formy internej časti MS

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2022/2023 – riadny termín

Výsledky žiakov školy – Slovenský jazyk a literatúra

Priemer školy 69,6

Národný priemer 55,0

 Výsledky žiakov školy – Anglický jazyk – úroveň B2

Priemer školy 60,4

Národný priemer 67,1

Výsledky žiakov školy – Matematika

Priemer školy 34,4

Národný priemer 53,8

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2022/2023 – opravný termín

Výsledky žiakov školy – Matematika

Priemer školy 46,7

 


V zmysle aktuálne dostupných informácií ministerstva školstva sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika
 • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríl 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 

Ústna forma internej časti MS

Termín: pre šk. rok 2022/2023 bude stanovený

Predmety: 

 • slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď. ,
 • anglický jazyk B2 – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.,
 • nemecký jazyk B2 – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.,
 • matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď., 
 • informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď., 
 • biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď., 
 • geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď., 
 • chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.,
 • občianska náuka – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď., 
 • dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď..

 

Podmienky úspešného ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk
– ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov alebo v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.
 • je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Matematika
– ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti získate viac ako 25%
 • je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Ostatné predmety
Predmety, ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. v znení 113/2015 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledky z EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
 • Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
 • Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2 ).
 • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku v riadnom termíne roka 2021, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2021).
 • Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
 • Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

Súbory na stiahnutie