PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2022/2023

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ školy sv. Františka Assiského vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok na Gymnázium sv. Františka Assiského pre nenaplnený počet miest.

Druhé kolo sa bude konať 21. júna 2022. Prihlášky je možné podávať do 10. júna 2022 elektronicky alebo písomným zaslaním prihlášky. 

Výsledky prijímacieho konania 2. kola

 Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

Prijímaciu skúšku vykonal

Kritériám prijímacieho konania

1.

21601

142,95

úspešne

vyhovel

Výsledky prijímacieho konania 1. kola sa nachádzajú v priloženom dokumente Výsledky – Prijímacie skúšky GYM 2022 – 1. kolo v dolnej časti stránky. 

Informácie priebežne aktualizujeme.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webe školy dňa 18. mája 2022.

Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

v školskom roku 2021/2022 sa prijímacie skúšky uskutočnia

a) v prvom termíne  2. mája 2022, 

b) v druhom termíne 9. mája 2022.

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná 21. júna 2022.

Školský vzdelávací program – zameranie:

 • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
 • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
 • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
 • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere,
 • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ – štúdium.

Charakteristika školy:

 • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
 • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
 • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
 • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
 • progresívne a moderné metódy výučby,
 • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
 • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
 • škola ako spoločenstvo – kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
 • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
 • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
 • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
 • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

Dôležité pokyny:

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium do 28. februára 2022.
 
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022

Prihlášku je možné podať:

 1. elektronicky (cez EduPage)

návod na podanie elektronickej prihlášky: https://help.edupage.org/sk/u646

 1. v tlačenej forme na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

tlačivo prihlášky: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645

Prihláška musí byť potvrdená riaditeľom základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

Prihlášku podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní).

Prílohy k prihláške:

 1. Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 2. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
 3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 4. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.
 5. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022.

 
Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0901 720 084 (Ľubomíra Ružičková, zástupkyňa RŠ).  

Neprehliadnite

INFORMAČNÝ BULLETIN

Školský vzdelávací program

Hodnoty školy

Profil absolventa

Exkluzívny interiér a exteriér

Partnerská spolupráca

Dlhodobé projekty

Mentoring – novinka nášho gymnázia

Play Video