PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2020/2021

Informácie priebežne aktualizujeme.

Milí uchádzači o štúdium na našom cirkevnom gymnáziu,

v školskom roku 2021/2022 sa prijímacie skúšky uskutočnia

a) v prvom termíne  9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022,

b) v druhom termíne 12. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. mája 2022.  

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná 22. júna 2021.

Školský vzdelávací program – zameranie:

 • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina, taliančina a španielčina,
 • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
 • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
 • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere.
 • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ – štúdium.

Charakteristika školy:

 • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
 • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
 • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
 • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
 • progresívne a moderné metódy výučby,
 • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
 • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
 • škola ako spoločenstvo – kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
 • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
 • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
 • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium.
 • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

Dôležité pokyny:

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021
 
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021.  
 
Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium do 31. marca 2021.
 

 

Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy), 0901 720 084 (Ľubomíra Ružičková, zástupkyňa RŠ).  

Neprehliadnite