Search

MATERSKÁ ŠKOLA NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Adresa

Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky

E-mail

ms@csmalacky.sk

Telefón

0918 756 548

Fakturačné údaje

IČO: 42256887

DIČ: 2820009731

Riaditeľ školy

Mgr. Elena Kabarcová

0908 115 450

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

PaedDr. Martina Ambrušová

0918 756 548

Školská jedáleň

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Bankové účty školy

Účet pre školské akcie školy (Prima banka):

SK81 5600 0000 0032 8398 3003

Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

Fondový účet školy (Prima banka):

SK72 5600 0000 0032 0929 2001

Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka):

SK93 1100 0000 0029 4946 0176

Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme.

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Viera Kyselicová

riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu

Duchovný správca

Mgr. Ján Ragula

dekan farnosti Malacky