Search

Cesta lásky – školský vzdelávací program

Cesta lásky – školský vzdelávací program

       Výchova a vzdelávanie detí v materských školách sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov. Vzdelávacími programami sú štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program.

Školský vzdelávací program v cirkevnej Materskej škole Nepoškvrneného srdca Panny Márie predstavuje ucelenú formáciu  – Cesta lásky.

        V dnešných časoch sa častejšie ako v minulosti stretávame so stratou skutočných hodnôt. Láska, ako základný ľudský princíp, je kľúčovým východiskovým bodom ku kresťanskej výchove k cnostiam i hodnotám. Vedie k pravde, trpezlivosti, prajnosti, štedrosti, radosti a zodpovednosti za svoj život, život ostatných ľudí i za lepší a spravodlivejší svet.

Názov vzdelávacieho programu Cesta lásky je inšpirovaný spiritualitou a duchovnou skúsenosťou mimoriadnej osobnosti dejín Cirkvi – sv. Terézie z Lisieux. Táto svätica už od útleho detstva šírila okolo seba dobro skrze malé, často nenápadné skutky nezištnej lásky. Náš program rozvoja osobnosti dieťaťa chce viesť deti k tomuto základnému životnému postoju.

           Cesta lásky vznikla z myšlienky kráčať po ceste, ktorá otvára stále nové horizonty nášho osobného rastu. Hovorí o konkrétnych formách lásky k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a k dobrému Bohu. Len skrze lásku sa deje dobro vo svete, len láska vytvára spravodlivosť v spoločnosti, tvorí dobré a zrelé vzťahy medzi ľuďmi, len láska napĺňa náš život spokojnosťou a šťastím. Láska je spôsob života, je zdrojom radosti, poznania a skúseností.

Cesta lásky nadobúda svoj plnohodnotný význam v úzkom spojení s výchovou v rodine. Sleduje jedinečný zámer sprevádzať deti k tomu, aby sa stali milujúcimi, charakternými a zodpovednými bytosťami, ktoré prežívajú a vedia vytvárať hodnotné vzájomné vzťahy. Cesta lásky smeruje k celistvej formácii ich osobnosti, vedie k správnym morálnym hodnotám, k úcte k druhému človeku, poznaniu seba samého a súcitnému nazeraniu na svet okolo nás. Vedome podporuje zdravé a autentické priateľstvá, učí nenásilnej a úprimnej komunikácii, poskytuje priestor sa sebarealizáciu detí a napomáha im rozvíjať sa po všetkých stránkach.

        Každý z nás potrebuje byť na svojej životnej ceste sprevádzaný. Na Ceste lásky budú naše deti sprevádzať aj kamaráti František a Terezka, inšpirovaní sv. Františkom a sv. Terezkou, ktorí sú spolu s Nepoškvrnenou Pannou Máriou patrónmi našej cirkevnej materskej školy.