Search

Milí rodičia!

Na základe zozbieraných dát z elektronického prieskumu monitorujúceho technické možnosti vo Vašich domácnostiach a rodinách pre prípadné dištančné vzdelávanie, ktorý bol prostredníctvom edupage realizovaný v nedávnom čase, vieme dnes skonštatovať, že nie všetky deti majú k takejto forme vzdelávania vytvorené a zabezpečené ideálne podmienky. Najčastejším problémom je buď v domácnostiach chýbajúci počítač (notebook), alebo sa pri jednom zariadení striedajú viacerí súrodenci (prípadne i rodičia, ak zostávajú na home office).

V snahe o čo najkvalitnejšiu dištančnú formu vzdelávania škola pristupuje k zriadeniu tzv. podporného fondu vzájomnej pomoci. Jeho cieľom je zhromaždiť finančné prostriedky, ktoré by boli využité práve na tento účel – na zakúpenie technologických prostriedkov (najmä notebookov), príp. iných zariadení alebo služieb (napr. dát) pre osoby z komunity cirkevnej školy, ktorí takúto pomoc potrebujú. Našim záujmom je, aby uvedená pomoc bola adresná a efektívna, tzn. smerovaná tam, kde bude reálne využívaná.

Preto sa, milí rodičia,  úctivo obraciame na Vás, a to s prosbou o finančné príspevky do zriadeného podporného fondu. Veríme, že sa náš dobrý zámer stretne s pochopením, pozitívnou reakciou a Vašou štedrosťou, nakoľko kvalitný priebeh aj  dištančného vzdelávania je popri hodnotách, ktoré naša škola buduje a rozvíja, rovnako prvoradým cieľom.

S vďakou a úctou cšm

Pokyny k platbe:

Poplatok:                                  dobrovoľná suma

Číslo účtu IBAN:                       SK72 5600 0000 0032 0929 2001        

Správa pre prijímateľa:           podporny fond

Spôsob platby:                     bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom)