Nové bezpečnostné usmernenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Milí rodičia, priatelia,
 
ministerstvo školstvo vydalo nové usmernenie k zabezpečeniu bezpečnostných opatrení počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Pandémia má v tomto čase síce našťastie miernejšiu podobu, ale na školách budeme aj naďalej dodržiavať niektoré preventívne opatrenia. Toto usmernenie nahrádza Internú smernicu o vnútornom režime školy, ktorej účinnosť je k 11.5. 2022 pozastavená.
 
Z usmernenia vyberáme: 
1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti         
Rodič predkladá pri návrate žiaka do školy po každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (víkendy a sviatky sa započítavajú) triednemu učiteľovi žiaka „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy alebo v papierovej podobe na vrátnici školy alebo je možné vyhlásenie odoslať aj cez Edupage.
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
 
2. Izolácia žiaka
V prípade, že sa u žiaka objavia počas vyučovania príznaky COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia bude umiestnený do izolačnej miestnosti a privolaný rodič.

 

3. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka
Rodič predkladá pri návrate žiaka do školy pri každom prerušení dochádzky z dôvodu akékohoľvek ochorenia svojho dieťaťa do školy viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítávajú) „Potvrdenie od lekára“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (pre deti MŠ, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávania je lehota viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní a pre ostatné deti MŠ sa potvrdenie nevyžaduje vôbec bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti). To znamená, že rodič môže z dôvodu ochorenia ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole maximálne na päť (predprimárne MŠ sedem) po sebe idúcich dní. 
V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

 

4. Ošetrovné člena rodiny (OČR) 
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Aktuálna verzia usmernenia je zverejnená na web stránke: Verzia: 1. 0 https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Dátum: 4. 5. 2022 2/3 Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadostio-ocr. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. Na základe rozhodnutia ministra škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemný veľkonočný čas!
.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Malé ruky – veľké činy
Milí priatelia, rodičia, žiaci, naša Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie bola úspešná v projekte nadácie Tesco Vy rozhodujete – my pomáhame. Od 11. júla do 7. 8. 2022 nám môžete pomôcť získať finančnú podporu hlasovaním za náš projekt v obchodnom dome Tesco...
Veľká prázdninová fotosúťaž
Milí žiaci a študenti, aj tento rok nás čaká Veľká prázdninová fotosúťaž a ak sa aj vy chystáte stráviť letné dni spoznávaním Slovenska so svojou rodinou alebo priateľmi, či pomocou iným,  je naša súťaž určená práve pre vás. Vašou úlohou...
Posledné číslo školského časopisu Rybka v tomto šk. roku
Milí čitatelia, opäť sa môžete zahryznúť do našej Rybky. V tomto školskom roku už poslednej. Príjemné čítanie: 4. číslo Rybky
Riaditeľské voľno 30.6.2022
Riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského oznamuje riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy a gymnázia na deň 30.6.2022.
Archív noviniek