Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Nové bezpečnostné usmernenie

Facebook
Twitter
LinkedIn
Milí rodičia, priatelia,
 
ministerstvo školstvo vydalo nové usmernenie k zabezpečeniu bezpečnostných opatrení počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Pandémia má v tomto čase síce našťastie miernejšiu podobu, ale na školách budeme aj naďalej dodržiavať niektoré preventívne opatrenia. Toto usmernenie nahrádza Internú smernicu o vnútornom režime školy, ktorej účinnosť je k 11.5. 2022 pozastavená.
 
Z usmernenia vyberáme: 
1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti         
Rodič predkladá pri návrate žiaka do školy po každom prerušení dochádzky svojho dieťaťa v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (víkendy a sviatky sa započítavajú) triednemu učiteľovi žiaka „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Vyhlásenie je k dispozícii na stránke školy alebo v papierovej podobe na vrátnici školy alebo je možné vyhlásenie odoslať aj cez Edupage.
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
 
2. Izolácia žiaka
V prípade, že sa u žiaka objavia počas vyučovania príznaky COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia bude umiestnený do izolačnej miestnosti a privolaný rodič.

 

3. Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka
Rodič predkladá pri návrate žiaka do školy pri každom prerušení dochádzky z dôvodu akékohoľvek ochorenia svojho dieťaťa do školy viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nezapočítávajú) „Potvrdenie od lekára“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (pre deti MŠ, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávania je lehota viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní a pre ostatné deti MŠ sa potvrdenie nevyžaduje vôbec bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti). To znamená, že rodič môže z dôvodu ochorenia ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole maximálne na päť (predprimárne MŠ sedem) po sebe idúcich dní. 
V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní. Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom, pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

 

4. Ošetrovné člena rodiny (OČR) 
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Aktuálna verzia usmernenia je zverejnená na web stránke: Verzia: 1. 0 https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Dátum: 4. 5. 2022 2/3 Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadostio-ocr. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. Na základe rozhodnutia ministra škola oznamuje územne príslušnému RÚŠS na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. RÚŠS tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám príjemný veľkonočný čas!
.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Katarinka_2008
Milí študenti, na Katarínke sa hovorí, že: „Nebudeme raz spomínať na to, ako sme si vtedy dobre oddýchli, ale čo sme zažili“. A o tom celá Katarínka je. O jednom neutíchajúcom ZÁŽITKU splývajúcom v slovo „katarínka“, čo znamená genius loci,...
IMG-5266
Atletický klub Vnorovy organizoval dňa 2.6.2023 II. ročník atletických viacbojov. Súťažilo sa v kombinácii: beh na 60m, skok do diaľky, hod kriketkou a beh na 300 m pre menšie deti a 800 m pre staršie deti.  V drese AC Malacky...
Ukrajina_2023
Milí kamaráti, viac ako rok čelí Ukrajina brutálnemu a ohavnému útoku putinovského Ruska. Ľudia sú zabíjaní, mrzačení, nemilosrdne mučení. Ženy sú surovo znásilňované, deti nevedno kam unášané od svojich rodín. Všetky tieto chladnokrvné zverstvá majú za cieľ zničiť ukrajinský národ. Mnohé...
IMG-20230602-WA0056
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko, realizovalo minulý týždeň kampaň zameranú na výchovu detí k digitálnej miernosti s názvom MINIdigi. Cieľom tejto kampane bolo, aby deti minimalizovali digitálne technológie a využívali ich zmysluplne, zodpovedne a pre skutočnú radosť. Kampaň MINIdigi nadväzovala na...