Od 10. januára škola prezenčne!

Od 10. januára škola prezenčne!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Milí rodičia, priatelia,

pozdravujeme Vás na začiatku nového kalendárneho roku a želáme Vám počas celého roka plnosť zdravia, radosti, pokoja a dôvery v lepšiu budúcnosť!

Máme radosť, že od 10. januára sa na celej škole obnovuje prezenčné vzdelávanie. Budeme sa riadiť školským semaforom a školskou internou smernicou.

POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

Pozývame Vás na plánované rodičovské stretnutie, ktorou sa uskutoční ONLINE formou triednych aktívov vo štvrtok 13. januára v čase 16,00 – 17,00 hod. Link na triedny aktív Vám pošle triedny učiteľ. Okrem toho máte možnosť individuálnych konzultácií s učiteľmi – telefonicky alebo cez rôzne iné komunikačné platformy – po vzájomnom dohovore s učiteľom cez jednotný mailový účet priezvisko.meno@csmalacky.sk (kontakty aj na webe školy).

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE

V súvislosti so zabezpečením bezpečného prostredia v škole Vás prosíme o využitie možnosti samotestovania žiakov v čo najväčšom počte.

Každý žiak má nárok na 5 ks antigénových testov, ktoré si môžete prevziať v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 18:00 na vrátnici školy. Prevzatie je potrebné potvrdiť Vašim podpisom.
Vykonanie antigénových samotestov je podľa odporúčaní MŠ VVaŠ SR 2x do týždňa a to:
– v pondelok ráno pred vyučovaním,
– v štvrtok ráno pred vyučovaním.

Vykonanie každého Ag testu v domácom prostredí je povinné nahlásiť prostredníctvom Edupage (v časti: žiadosti, vyhlásenia- Domáci Ag samotest – oznámenie o použití)

V prípade, že výsledok testu je pozitívny, je potrebné, aby ste bezodkladne túto skutočnosť oznámili na emailovú adresu: vedenie@csmalacky.sk pre plynulé vyhodnotenie a riešenie situácie, stanovenie karantény, spôsobe výučby a pod. postupovať ďalej v zmysle „Usmernenia pri zistení pozitivity dieťaťa po testovaní na COVID-19“ (príloha č.4 smernice). 

PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY – NEZABUDNÚŤ PROSÍME !

  • Rodič je povinný predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (cez EDUPAGE alebo v tlačenej forme v prvý školský deň).
  • Pokiaľ sa zmenil STATUS ŽIAKA pre uplatnenie výnimky z karantény (Vaše dieťa je kompletne zaočkované alebo prekonalo ochorenie COVID) prosíme predložiť Oznámenie o výnimke z karantény“.

PRED VSTUPOM DO ŠKOLY

Pri vstupe do budovy školy budeme od januára vykonávať ranný filter (dezinfekcia rúk, vizuálne bezdotyková kontrola zdravotného stavu) bez pravidelného merania teploty (len ojedinele alebo pri zhoršenej epidemiologickej situácie na škole). Uvedená výnimka neplatí pre deti materskej školy, kde povinnosť kompletného ranného filtra zostáva zachovaná.

PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Žiak má povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou (šál, šatka, respirátor) vo všetkých vnútorných i vonkajších priestoroch školy. Výnimka z nosenia rúška sa vzťahuje na dieťa MŠ, osoby pri výkone športu, pre žiaka so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a žiaka so závažnou poruchou autistického spektra.

OSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE

Momentálne stále platí, že ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

Rodič má však povinnosť oznámiť škole neprítomnosť žiaka, a to podľa ustanovení školského poriadku.

Cit.: V prípade náhlej neprítomnosti žiaka na vyučovaní je rodič povinný oznámiť príčinu a vedomosť o neprítomnosti žiaka najneskôr do 12.00 nasledujúceho dňa triednemu učiteľovi (osobne, písomne, telefonicky 034/7723803 alebo emailovou poštou). V prípade vopred známeho dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo inej výchovno-vzdelávacej aktivite školy požiada o uvoľnenie žiaka rodič triedneho učiteľa (pri vymeškaní max. 3 dní) alebo na základe písomnej žiadosti riaditeľa školy (o uvoľnenie na 4 a viac dní).

To znamená, že rodič v čase núdzového stavu nemusí ospravedlňovať neprítomnosť žiaka, má len oznamovaciu povinnosť.

OBMEDZENÉ PREMIEŠAVANIE ŽIAKOV ZOSTÁVA V ÚČINNOSTI

  • Pri organizácii vyučovania budeme naďalej uplatňovať systém maximálne triedneho premiešavania. Z uvedeného vyplýva, že pri organizácii vyučovania niektorých predmetov (napr. cudzie jazyky, telesná výchova) sa žiaci spravidla nebudú deliť na skupiny alebo sa budú deliť na skupiny len výnimočne, podľa kapacitných možností školy.
  • Činnosť školského klubu detí prebieha bez premiešavania detí medzi jednotlivými oddeleniami. V oddelení sú umiestnené len deti jednej triedy. Pre žiakov 4. ročníka nie je v terajšom čase ŠKD k dispozícii (teda do doby ustanoveného triedneho premiešavania).

Ostatné usmernenia a pokyny sú zhrnuté v internej smernici, dostupnej na webe školy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám veľa síl, vytrvalosti a pokoja do ďalších dní.

.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“
Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich...
Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05
Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal...
Smútime za legendou školy
Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 10.01.2022
Vážení rodičia, priatelia, zverejňujeme Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.
Archív noviniek