Oznam k činnosti ŠKD

Oznam k činnosti ŠKD

Facebook
Twitter
LinkedIn

 Milí rodičia,

srdečne Vás pozdravujeme na začiatku nového školského roku 2022/2023. Veríme, že po pandemických skúsenostiach bude pre nás všetkých príležitosťou aktívne prinášať viac dobra pre naše deti a ich osobný rast.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili činnosť Školského klubu detí, ktorý v systéme našej cirkevnej školy plní významnú funkciu. ŠKD je dôležitým miestom pre rozvoj tvorivosti a kreativity detí, ich talentu a osobného vnútorného potenciálu. Klub je jedinečný prístupom vychovávateliek k deťom a starostlivým napĺňaním potrieb dnešných detí. Je špecifický komunitným životom, hlbokými prežívanými vzťahmi, spoluprácou a súdržnosťou všetkých osôb. Je jedinečný priateľskou atmosférou, kvalitným materiálnym a priestorovým zázemím a bezpečným prostredím, v ktorom sa deťom odovzdávajú overené ľudské a morálne hodnoty.

Režim ŠKD

 1. Relaxačná fáza (11.45/12.40 – 13.45) – nasleduje hneď po vyučovaní (resp. po obede) a jej náplňou je oddych (pasívny/aktívny), kultúrna činnosť (čítanie kníh, počúvanie hudby a iné), hra (voľná/organizovaná), duchovné aktivity (modlitba, pobožnosť a iné).
 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť (13.45 – 15.00) – zahŕňa rôznorodé záujmové aktivity realizované podľa tematických oblastí (umelecké, prírodovedné, technické, hudobné, športové atď.) pričom sa na tejto činnosti môžu podieľať v rámci jednotlivých oddelení viaceré vychovávateľky (príp. aj externí lektori). Po jej skončení nasleduje pobyt vonku, kde je deťom ponúknutá či už organizovaná alebo voľná hra.

Olovrantová prestávka je v čase od 15.00 do 15.15 hod.

 1. Príprava na vyučovanie (15.15 – 16.00) – bude prebiehať v bežných triedach. Po novom bude táto fáza výlučne samostatnou prácou dieťaťa bez metodickej pomoci učiteľa. Tento prvok sleduje zámer podpornej výchovy k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa. Príprava na vyučovanie bude prebiehať každý deň s výnimkou piatka.
 2. Záujmová činnosť (16.00 – 17.30) – jej náplňou bude predovšetkým pohyb a voľná hra detí podľa ich vlastného záujmu (individuálna/skupinová) alebo účasť na záujmovom krúžku, ktorý ponúkajú pani vychovávateľky.

 

V novom školskom roku ponúkame aj organizovanú záujmovú činnosť pre deti z rôznych oddelení v čase 16.00 – 17.30, a to:

 • Hudobný krúžok (pre všetkých, ktorí radi spievajú, prípadne tancujú),
 • Výtvarný krúžok (pre rozvíjanie talentu a kreativity),
 • Krúžok šikovných rúk (pre tých, ktorí radi vyšívajú alebo pomáhajú pri varení).

Presný deň, v ktorom bude prebiehať krúžok, bude upresnený v neskoršom čase.

Naším zámerom je podporovať plnohodnotné a pestré vypĺňanie voľného času detí                                  I. stupňa. Z tohto dôvodu neponúkame pre žiakov 1. – 3. ročníka alternatívnu ponuku záujmových útvarov. Robíme tak v presvedčení, že programová variabilita v komunitnom prostredí silných vzájomných vzťahov poskytovaná dieťaťu v klube je pre dieťa hodnotným časom. Záujmové aktivity prebiehajú s efektívnym využívaním vnútorných priestorov učební školy i vonkajšieho areálu. Cieľom je minimalizovať pobyt detí v bežnej triede, v ktorej trávia čas doobeda, a skôr využívať ostatné možnosti rozmerného školského komplexu pre neformálne vzdelávanie.

V prípade, že deti vykonávajú príležitostné alebo sezónne aktivity (napr. formou súťaží, vychádzok, exkurzií, návšteva kultúrnych podujatí) alebo majú spoločné projektové tematické či komunitné dni, je režim a časový harmonogram ŠKD upravený týmto okolnostiam (rodičia budú o úpravách včas informovaní).

Ranná služba v ŠKD bude prebiehať v hracej zóne v čase 6.00 – 7.45.

Odchody detí zo ŠKD

Časový harmonogram odchodov detí z ŠKD:

 1. hneď po vyučovaní
 2. 13.45 – 13.55
 3. 15.15 – 15.25
 4. 16.00 – 17.30

 

Časový harmonogram odchodu detí z klubu je nastavený tak, aby jednotlivé fázy režimu ŠKD neboli narušované odchodmi detí a organizovaná činnosť mohla prebiehať plynule a bez obmedzení. Prosíme rodičov, aby rešpektovali určený harmonogram a odchody detí v inom čase minimalizovali len na výnimočné situácie (napr. krúžky mimo školy).

Žiadame Vás, aby odchody detí v čase 13.45 – 13.55 a 15.15 – 15.25 prebiehali na základe vopred dohodnutého písomného oznámenia (pravidelného alebo operatívneho v daný deň), t. j. dieťa vie, kedy zo školského klubu odíde a je spoluzodpovedné za časový manažment svojho dňa. Mimoriadne denné odchody dieťaťa budú zaznamenávané do slovníčka, ktorý deti dostanú v prvý školský deň od svojej pani vychovávateľky.

 

V odchodovom čase dieťa samo prichádza na vrátnicu, kde čaká na príchod rodiča, prípadne osobu poverenú na preberanie, s ktorou opúšťa školu. V prípade, že rodič/osoba poverená preberaním dieťaťa sa v stanovenom čase nedostaví, dieťa odchádza z vrátnice späť do svojho oddelenia (dieťa samo odchádza zo školy len v prípade písomného súhlasu rodiča). Dieťa je opakovane o tomto postupe oboznamované svojou vychovávateľkou. Deti prvých ročníkov budú na vrátnicu sprevádzané pani vychovávateľkou (do doby pokiaľ si nevytvoria návyk).

Pri odchode detí rodičia nevstupujú do budovy školy, pre spojenie s vychovávateľkou je vo vstupnej časti budovy školy v prevádzke videovrátnik, prostredníctvom ktorého bude možná komunikácia s mobilným zariadením vychovávateľky. Tento systém bude uplatňovaný najmä v čase 16.00 – 17.30, teda v čase kedy spravidla neprebieha organizovaná činnosť.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme o vzájomnú spoluprácu.

Daniel Masarovič, riaditeľ školy

Monika Cabanová, vedúca ŠKD

 

Príloha č. 1: Rozpis oddelení

Príloha č. 2: Informácie k platbe za činnosť ŠKD

Príloha č.1

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Vychovávateľka
I. oddelenie  (1.A) Blanka Jacečková
II. oddelenie (1.B) Mária Zelenková
III. oddelenie (2.A) Irena Černá
IV. oddelenie (2.B) sr. Karmelka
V. oddelenie (3.A) Monika Cabanová  (pondelok, streda, štvrtok)

Ing. Eleonóra Tomanová (utorok, piatok)

VI. oddelenie (3.B,4.C) Dagmar Scherhauferová
VII. oddelenie (4.AB) Bc. Anna Suchá
 

Príloha č. 2

PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

v školskom roku 2022/2023

 

Mesačný poplatok:                20€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky      platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa – nájdete ho na web        stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

 

Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 200 EUR alebo v 2. splátkach vo výške 100 EUR atď.)

 

Termín úhrady:                     do 15. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 30.9. 2022)

 

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude uhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

Kontaktná osoba: Monika Cabanová, 0905 822 447, cabanova.monika@csmalacky.sk

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

biela-pastelka
V piatok 23. septembra sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci každoročnej celoslovenskej dobrovoľnej zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska s názvom Biela Pastelka. V jednotlivých triedach našej školy a v uliciach Malaciek v dopoludňajších hodinách zbierali finančné príspevky....
Hodiny-spat
Minulý týždeň 27.9. 2022 sa uskutočnila individuálna online súťaž z matematiky  ATTOMAT.    Sme veľmi radi, že sa jej z vlastnej iniciatívy zúčastnili aj žiaci našej školy a obsadili v nej krásne miesta: Alexandra Hrehorovská (9.A) a Šimon Viktorín (5.A).   GRATULUJEME a...
DSC01221
Vybraní žiaci z ôsmeho ročníka sa v utorok 4.10. zúčastnili konferencie EKO-fórum vo Veľkých Levároch. Témy boli veľmi bohaté a zamerané predovšetkým na environmentálnu výchovu a obehové hospodárstvo. Konferenciu otvorila vicežupanka pre životné prostredie BSK  Elena Pätoprstá, ktorá na prítomných žiakov apelovala, že práve...
put sastin
Milí žiaci, študenti, rodičia, priatelia, v spolupráci s našou farnosťou organizujeme tradičnú pešiu púť do Šaštína. Púť sa uskutoční v sobotu 15. októbra. Zraz je o 7,45 pred kostolom. Púť sa končí sv. omšou o 16,30 v národnej Bazilike v Šaštíne. Návrat do Malaciek vlakom je o 19,00.  Ide...
Archív noviniek