Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022

Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022

Rodičovský príspevok šk. rok 2021/2022

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

rodičovská rada RZ ProSchola, na stretnutí triednych dôverníkov 16. septembra 2021, schválila výšku členských  príspevkov pre školský rok 2021/2022.

A) POVINNÝ členský príspevok 50 EUR za 1 dieťa (v prípade viacdetných rodín sa príspevok uhrádza len za dve najstaršie deti spojenej školy).

Príspevok sa uhrádza v dvoch termínoch – 25 € za každý polrok.

Termín úhrady:   I. do 31.1. 2022 – za I. polrok (25 EUR)

                                 II. do 30.4. 2022 – za II. polrok (25 EUR)

Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo, vo výške 50 EUR, a to v termíne do 31.1. 2022.

B) DOBROVOĽNÝ členský príspevok na ďalší rozvoj a podporu vzdelávania. Výška jednorazového príspevku je 50 EUR alebo ľubovoľná, tzn. je na vašom osobnom zvážení, akou sumou prispejete. Prosíme uhradiť jednorazovo v termíne do 31.1. 2022.

  • Pokyny k platbe povinného a dobrovoľného príspevku:

Číslo účtu IBAN:                      SK93 1100 0000 0029 4946 0176

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky

platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa – nájdete ho na web

stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky

csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                558

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – RZ

                                               Správa pre prijímateľa je nutná na identifikáciu platby!                        

  • Spôsob úhrady:               bezhotovostným prevodom na účet alebo vkladom na účet                               

Rodič bude o zaplatení/nezaplatení príspevku informovaný cez IŽK (modul Komunikácia – Platby). 

Ak sa rodina nachádza v zlej finančnej situácii môže požiadať o skrátenie/odpustenie výšky príspevku (žiadosť sa predkladá prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľovi školy do 30.11. 2021 a následne bude posúdená výborom RZ).

Povinný príspevok bude použitý na úhradu zákonného úrazového poistného a na podporu výchovno – vzdelávacej činnosti detí (účasť na súťažiach, organizácia kultúrnych podujatí, modernizácia pomôcok, zariadenia tried a odborných učební, odmeny pre žiakov).                              Viac o použití príspevku na www.csmalacky.sk (Stanovy RZ).

Dobrovoľný príspevok bude slúžiť na podporu vzdelávania a strategických cieľov ďalšieho rozvoja školy, na ktorých financovanie nepostačujú povinné príspevky ani iné vlastné zdroje školy. Rodičovská rada prosí rodičov o podporu.

 

Za vaše príspevky úctivo ďakujeme!

 

Rodičovská rada RZ ProSchola

Cirkevná škola Malacky

 

 

 

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Profesionálne siedmačky s micro:bit
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred kamerou a žiaci 6. ročníka...
Hovorme o jedle 2021
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa stihli triedy bádateľsky učiť, hrať...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 18.10.2021
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na 5 po sebe idúcich vyučovacích...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 – aktualizácia k 13.10.2021
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre návštevy „Písomné vyhlásenie návštevníka o...
Archív noviniek