Monika Cabanová

Monika Cabanová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Materská škola, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Telesná a športová výchova

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne