Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Zápis detí do MŠ

Facebook
Twitter
LinkedIn

OZNÁMENIE

 o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

v cirkevnej materskej škole pre školský rok 2022/2023

 

Riaditeľ Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky,
v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Podmienkami prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou

 

oznamuje,

 

že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Nepoškvrneného srdca Panny Márie pre školský rok 2022/2023 sa budú podávať v termíne

 

od 1. mája do 15. mája 2022

 

osobným doručením alebo zaslaním poštou/kuriérom na adresu: Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky alebo elektronickým zaslaním naskenovaného tlačiva na mailovú adresu ms@csmalacky.sk.

 

Žiadosť musí obsahovať: údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, národnosť), údaje o oboch rodičoch/zákonných zástupcoch (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, tel. č., e-mail). Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť               z webovej stránky www.csmalacky.sk, prípadne osobne prevziať v materskej škole.

K žiadosti je nutné priložiť originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa                  od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (vzor potvrdenia je súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov najneskôr do 30. júna 2022.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

Podmienky prijímania detí do cirkevnej materskej školy

 

Materská škola prijíma dieťa

 

  • spravidla vo veku od troch do šiestich rokov (výnimočne možno prijať dieťa aj od dovŕšenia dvoch rokov veku),
  • prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda také dieťa, ktoré dovŕšilo k 31. 8. 2022 päť rokov veku,
  • prednostne prijíma dieťa, ktoré k 31.8. 2022 dovŕšilo šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť; teda dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
  • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
  • dieťa z rodiny, ktorej rodičia alebo zákonní zástupcovia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
  • dieťa, ktorého rodičia alebo zákonní zástupcovia akceptujú dohodu o podmienkach prijatia a dochádzky dieťaťa do katolíckej materskej školy uzatvorenej medzi katolíckou materskou školou a zákonným zástupcom,
  • prednostne dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje cirkevnú školu.

 

 

V Malackách 15. marca 2022

Mgr. Daniel Masarovič

riaditeľ školy

 

 Schválené zriaďovateľom:

V Bratislave 16. marca 2022

Mgr. Viera Kyselicová

riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Naboj-junior-2023-Tim-A
V piatok 24. novembra sa uskutočnila súťaž štvorčlenných tímov v matematike a fyzike s názvom Náboj Junior. Súťaže sa zúčastnilo 1 885 tímov zo siedmich štátov Európy (Belgicko, Česko, Španielsko, Chorvátsko, Holandsko, Poľsko a Slovensko), z toho 482 tímov zo Slovenska, resp. 80 tímov z Bratislavského kraja. Našu školu...
IMG_20231124_110500
Naše žiačky 5. a 7. ročníka dnes 24.11.2023 súťažili v okresnom kole vo vybíjanej. Podarilo sa im poraziť všetky družstva v skupine a vybojovali si postup do semifinále, kde len s rozdielom jediného bodu končili na štvrtom mieste. Dievčatá hrali...
rybka
Prinášame prvé číslo šk. časopisu Rybka v tomto šk. roku. Prajeme Vám príjemné čítanie. Rybka 1 – 2023/2024
IMG_3426
Hosťom otvorenej platformy, ktorá sa konala dňa 16. novembra 2023 v Kulturním domečku v Malackách, bol tentokrát PhDr. Ivan Kamenec CSc, historik, vedecký pacovník SAV. Ivan Kamenec sa vo svojom výskume zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia,...