Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Milí rodičia,

Vaše dieťa prežije v škole, ktorú pre neho vyberiete, väčšinu času počas nasledujúcich deviatich rokov. Nechajte svoje dieťa chodiť do školy, ktorá môže byť skutočne základom života.

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v budove cirkevnej školy na Kláštornom námestí v Malackách

  • v piatok 14. apríla 2023 v čase od 14.00 do 18.00 hod. a
  • v sobotu 15. apríla 2023 v čase od 09.00 do 12.00 hod.

 Cirkevná škola v školskom roku 2023/2024 otvára 3 triedy prvého ročníka ZŠ.

 Pred zápisom je potrebné:

1.PODAŤ PRIHLÁŠKU CEZ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

Prihlášku je potrebné podať v termíne od 15.3. do 12.4. 2023. Formulár bude dostupný na stránke školy TU. Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať prihlášku elektronicky, môže ju podať v papierovej forme na sekretariáte školy (prihlášku si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy alebo stiahnuť z webu školy).

2. UROBIŤ REZERVÁCIU PRESNÉHO TERMÍNU A ČASU ZÁPISU

Po odoslaní prihlášky príde na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s linkom na rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si vyberiete presný termín a čas zápisu. V prípade technických problémov pri podávaní prihlášok alebo pri registrácii v rezervačnom systéme nás môžete kontaktovať na barankova.lydia@csmalacky.sk / 0944 321 608.

 

POZVÁNKA NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne Vás pozývame na návštevu našej školy počas Dní otvorených dverí pred zápisom v termíne od 27. marca do 13. apríla v čase 08.00 – 17.00 hod.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa Dní otvorených dverí sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára TU alebo si presný termín a čas návštevy  dohodnite  na tel. čísle 0944 321 608.

 

INFORMÁCIE K ZÁPISU

Pri zápise je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa alebo výpis z knihy narodení,
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • v prípade potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

 Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov na zápise nemôže zúčastniť, rodič alebo zákonný zástupca sa s riaditeľom školy dohodne na zápise v náhradnom termíne.

Na zápise je nutná účasť dieťaťa a obidvoch rodičov. V prípade, že sa jeden z rodičov zápisu nemôže zúčastniť, je potrebné predložiť „písomné vyhlásenie A“. V prípade, že zadováženie súhlasu jedného rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a vec neznesie odklad, tak druhý rodič predkladá „písomné vyhlásenie B“. Tlačivá „písomné vyhlásenie“  nájdete na www.csmalacky.sk.

 

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať:

  • každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši šiesty rok veku,
  • dieťa, ktoré pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní (odklad povinnej školskej dochádzky)

 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastúpi dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť. Jej preverenie je súčasťou zápisu (o nedosiahnutí školskej spôsobilosti rozhoduje odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; v tom prípade dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole). Pre odborné posúdenie školskej spôsobilosti je na zápise prítomný aj psychológ.

 Vo výnimočných prípadoch môže byť na plnenie povinnej školskej dochádzky zapísané dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené od 1.9.2017 do 31.12.2017) a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Školská zrelosť sa v takomto prípade preukazuje súhlasným vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy sa doručí obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že len jednému z nich, vzájomnú dohodu deklarujú písomným vyhlásením B.

 Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského  obvodu a vierovyznanie, ako aj bez vyznania. Podmienkou prijatia je súhlas s výchovným programom školy a aktívna snaha a spolupráca rodičov pri výchove a vzdelávaní v katolíckej viere.

Zápisom na našej škole dieťa nestráca nárok na prijatie do spádovej školy (absolvovanie zápisu v spádovej škole nie je potrebné).

 

Ďakujeme za dôveru.

 

Za školské spoločenstvo Vám prajeme šťastné rozhodnutie a úspešné rozvíjanie potenciálu Vášho dieťaťa.

 

V Malackách 6. marca 2023

Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ

Video pozvánka na zápis: pozvánka na zápis (1)

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

tn_IMG_20240418_105609
Vo štvrtok doobeda 18. 04. 2024 sa na našej škole ozýval spev. Konalo sa školské kolo 32. ročníka speváckej súťaže žiakov v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa jej 33 žiakov a súťažili v dvoch kategóriách. Talentované deti našej školy predviedli...
vyberovekonanie
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Spojenej školy sv. Františka Assiského s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024. Požadované predpoklady: Požadované doklady: Prihlášku s požadovanými dokladmi do...
tn_IMG_20240403_115534
Súťaže Školské maratónske hry sa zúčastnili školy z Bratislavských mestských častí a okresov Bratislavského samosprávneho kraja. Po úvodných kolách sa do finále, ktoré sa uskutočnilo 3. apríla,  prebojovalo 27 družstiev. Súťažilo sa v 6. disciplínach : 1. Skok do diaľky z miesta, 2. prekážková...
tn_7
Predškoláci mali svoj veľký deň. Spolu s rodičmi navštívili našu školu a úspešne absolvovali zápis do 1. triedy. Veríme, že nadšenie všetkých detí bude rovnaké aj v septembri.