Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 29.11.2021

Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 29.11.2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Vážení rodičia, priatelia,
srdečne Vás pozdravujeme. Pevne veríme, že ste zdraví a v neľahkej situácii, ktorú prežívame, si zachovávate pokoj.
Nakoľko ministerstvo školstvo z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu aktualizovalo školský semafor, upravili sme podľa toho aj internú smernicu školy. Zmeny sú vyznačené červenou farbou. Takisto sú aktualizované prílohy č. 2 a 2a – Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Najdôležitejšie zmeny:
1. Použitie antigénových samotestov je rodič povinný hlásiť cez EDUPAGE (bez ohľadu na výsledok testu). V prípade pozitívneho výsledku je rodič povinný oznámiť túto skutočnosť aj na mailovú adresu vedenie@csmalacky.sk a postupovať ďalej v zmysle „Usmernenia pri zistení pozitivity dieťaťa po testovaní na COVID-19“ (príloha č.4 smernice). 
2. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
3. Žiak má prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou (šál, šatka, respirátor) vo všetkých vnútorných i vonkajších priestoroch školy. Výnimka z nosenia rúška sa vzťahuje na dieťa MŠ, osoby pri výkone športu, pre žiaka so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a žiaka so závažnou poruchou autistického spektra.
4.  Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Rodič má však povinnosť oznámiť škole neprítomnosť žiaka, a to podľa ustanovení školského poriadku. Cit.: V prípade náhlej neprítomnosti žiaka na vyučovaní je rodič povinný oznámiť príčinu a vedomosť o neprítomnosti žiaka najneskôr do 12.00 nasledujúceho dňa triednemu učiteľovi (osobne, písomne, telefonicky 034/7723803 alebo emailovou poštou). V prípade vopred známeho dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo inej výchovno-vzdelávacej aktivite školy požiada o uvoľnenie žiaka rodič triedneho učiteľa (pri vymeškaní max. 3 dní) alebo na základe písomnej žiadosti riaditeľa školy (o uvoľnenie na 4 a viac dní).
To znamená, že rodič v čase núdzového stavu nemusí ospravedlňovať neprítomnosť žiaka, má len oznamovaciu povinnosť. 
5. Pri organizácii vyučovania v interiéri sa uplatňuje systém maximálne triedneho premiešavania (doposiaľ bolo ročníkové premiešavanie). Z uvedeného vyplýva, že pri organizácii vyučovania niektorých predmetov (napr. cudzie jazyky, telesná výchova) sa žiaci spravidla nebudú deliť na skupiny alebo sa budú deliť na skupiny len výnimočne, podľa kapacitných možností školy.
6.  Činnosť školského klubu detí prebieha bez premiešavania detí medzi jednotlivými oddeleniami. V oddelení sú umiestnené len deti jednej triedy. Pre žiakov 4. ročníka nie je v čase platného maximálne triedneho premiešavania ŠKD k dispozícii.
Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám veľa síl, vytrvalosti a pokoja do ďalších dní.
 
Modlíme sa za Vás a veríme, že to spolu zvládneme! 🙂
 
.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“
Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich...
Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05
Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal...
Smútime za legendou školy
Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 10.01.2022
Vážení rodičia, priatelia, zverejňujeme Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.
Archív noviniek