Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

SPOJENÁ ŠKOLA sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Organizačné zložky

Adresa

Kláštorné námestie 

901 01 Malacky

Email

csmalacky@csmalacky.sk

Telefón

034/7723803

Fakturačné údaje

IČO: 42256887
DIČ: 2820009731

Riaditeľ školy

Daniel Masarovič
Riaditeľ
0917350117

"Vieme, že tým čo milujú Boha, všetko slúži na dobré."

Zástupkyňa riaditeľa školy

DSC_8801 (2)
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0918 756 548
Kariérna poradkyňa
Koordinátor maturít
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
091787 520
Koordinátor testovania 9
Poverená vedením ŠKD
Učiteľ
Zástupkyňa riaditeľa školy
0908115450

Personalista

Personalistka

Úradné hodiny: 7.30 - 15.30 (streda)

Ekonómka

Pracovníčka pre ekonomicko–hospodárske záležitosti
Účtovníčka

Školský klub detí

Koordinátor pohybových predpokladov
Učiteľ
Vedúca ŠKD
Vychovávateľ
0905 822 447

Účet ŠKD (Prima banka):

SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Na tento účet sa poukazujú príspevky zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so starostlivosťou poskytovanú žiakovi v ŠKD.

Školská jedáleň

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Bankové účty školy

Účet pre školské akcie školy (Prima banka): 

SK81 5600 0000 0032 8398 3003

Na tento účet sa poukazujú platby za školské akcie (napr. teambuilding, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, divadlo, školský výlet, exkurzia, jazykový kurz, atď.) a školské pomôcky

Fondový účet školy (Prima banka):  

SK72 5600 0000 0032 0929 2001

Na tento účet sa poukazujú sponzorské príspevky a dary. Ak sa nám rozhodnete pomôcť, prosím pripíšte do poznámky k platbe aj slovo dar, prípadne svoje meno či iné údaje.

Účet Rodičovského združenia ProSchola (Tatra Banka): 

SK93 1100 0000 0029 4946 0176 

Na tento účet sa poukazujú príspevky rodičov a 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

Za všetky finančné dary a podporu Vám ďakujeme.,

Zriaďovateľ

Zriadovateľ

Rímskokatolícka cirkev,

Bratislavská arcidiecéza,

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Viera Kyselicová

riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu

Duchovný správca

Mgr. Ján Ragula

farár farnosti Malacky