Search

Rodičovské združenie ProSchola je dobrovoľné záujmové občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami.

Poslanie RZ

  • spolupracovať s vedením školy a pedagogickými zamestnancami školy pri výchove a vzdelávaní žiakov,
  • napomáhať k vytváraniu podmienok pre zdravý a komplexný rozvoj osobnosti detí,
  • spolupodieľať sa na zlepšovaní materiálno – technického vybavenia priestorov školy, ako aj estetizácii a modernizácii prostredia,
  • ochraňovať práva detí a učiteľov pred nežiaducimi vplyvmi,
  • presadzovať záujmy a požiadavky rodičov a zákonných zástupcov detí v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podporovať reprezentáciu školy na verejnosti a jej PR aktivity,
  • spolupracovať s inými výchovno – vzdelávacími inštitúciami, miestnymi i regionálnymi organizáciami, Cirkvou a farnosťami pri skvalitňovaní úrovne a podmienok  pre činnosť školy,
  • kooperovať pri organizácii mimoškolskej záujmovej a inej činnosti a podporovať organizovanie rôznych doplnkových aktivít posilňujúcich rozvoj školského spoločenstva a vzájomných vzťahov.

Základné údaje o RZ

Názov:Rodičovské združenie ProSchola
Sídlo: Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
Právna forma:občianske združenie
IČO:318 135 00
DIČ:202 181 0296
Registrované:Ministerstvo vnútra SR zo dňa 4.1.2013 pod č. VVS/1-900/90-138 30-1
Bankové spojenie:TatraBanka – Malacky
Číslo účtu:SK93 1100 0000 0029 4946 0176
Predseda a štatutár:Ivana Ufrlová
Kontakt:ufrlovaivana@ovbmail.eu

Hospodár/

Podpredseda výkonného výboru

Lenka Kožuchová

Dokumenty na stiahnutie

POĎAKOVANIE !

Ďakujeme, že ste aj v roku 2019 podporili naše rodičovské združenie ProSchola a školu svojim 2%-ným podielom z dane z príjmu. Spolu sme od Vás prijali  14 500 € ĎAKUJEME!