Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

OZNAM K ČINNOSTI ŠKD

 Vážení rodičia žiakov I. stupňa,

v novom školskom roku 2021/2022 bude činnosť  Školského klubu detí  prebiehať nasledovne :

Zápis žiakov 1. ročníka sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 na  školskom dvore, záväzné prihlasovanie žiakov 2 – 4.ročníka prebehne elektronicky cez Edupage.

Ranná služba v ŠKD bude prebiehať  v čase od 6.00 – 7.45 hod., deti po príchode do školy idú priamo do svojich tried.

Pravidelný režim ŠKD:

 1. 1. Relaxačná fáza (45/12.40 – 14.00) – nasleduje hneď po vyučovaní (resp. poobede) a jej

náplňou je oddych (pasívny/aktívny), kultúrna činnosť (čítanie kníh, počúvanie hudby a iné),

hra (voľná/organizovaná), duchovné aktivity (modlitba, pobožnosť a iné).

 

 1. 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť (14.00 – 15.15) – zahŕňa rôznorodé záujmové aktivity

realizované podľa tematických oblastí (umelecké, remeselné, technické, prírodovedné,

športové, pohybové atď.) Na tejto činnosti sa budú podieľať v rámci jednotlivých

oddelení viaceré vychovávateľky (príp. aj externí lektori). Po jej skončení nasleduje

olovrantová prestávka (15.15 – 15.30).

 

 1. Príprava na vyučovanie (15.30 – 16.00) – bude prebiehať v bežných triedach.

Táto fáza bude samostatnou prácou dieťaťa bez metodickej pomoci učiteľa. Tento

prvok sleduje zámer podpornej výchovy k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa. Príprava na

vyučovanie bude prebiehať každý deň s výnimkou piatka.

 

 1. Záujmová činnosť (16.00 – 17.30) – jej náplňou bude predovšetkým pohyb a voľná hra detí

podľa ich vlastného záujmu (individuálna/skupinová).

 

Časový harmonogram pravidelnej činnosti môže byť mierne upravený v jednotlivých

oddeleniach, ktoré končia vyučovaciu činnosť v rôzny čas.

Nepravidelný režim ŠKD je dynamický a nastane v prípade, že deti vykonávajú príležitostné

alebo sezónne aktivity (napr. formou  vychádzok, exkurzií, návšteva kultúrnych podujatí).

 

Časový harmonogram odchodu detí zo ŠKD:

 1. hneď za obedom
 2. 13.45 – 13.55
 3. 15.15 – 15.25
 4. 16.00 – 17.30

 

Mimo tohto harmonogramu je odchod dieťaťa možný iba vo výnimočných opodstatnených prípadoch, napr. dieťa má krúžok (každý prípad bude posudzovaný individuálne).

Pri odchode detí rodičia nevstupujú do budovy školy, pre spojenie s vychovávateľkou je vo vstupnej časti budovy školy  zriadený videovrátnik, prostredníctvom ktorého bude možná komunikácia s mobilným zariadením vychovávateľky.

Pravidelné aj mimoriadne denné odchody dieťaťa budú zaznamenávané do slovníčka (viac info od p. vychovávateľky).

 

 

PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ v školskom roku 2021/2022

 

Mesačný poplatok:  18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

 

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN: SK05 5600 0000 0032 0929 0006

 

Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa – nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

 

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka – SKD

 

Spôsob platby: bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet)

 

Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180 EUR alebo v 2. splátkach vo výške 90 EUR atď.)

 

Termín úhrady: do 15. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 30.9.)

 

Neuhradenie poplatku môže byť dôvodom pre ukončenie dochádzky dieťaťa do ŠKD.

 

Kontaktná osoba: Monika Cabanová, cabanova.monika@csmalacky.sk

 

Protipandemické opatrenia :

 

 • Jednotlivé oddelenia sa počas poobednej činnosti v ŠKD nepremiešavajú.
 • Režim ŠKD je upravený tak, aby deti čo najviac času trávili vonku. Vo vnútri žiaci nestriedajú

miestnosti.

 • Vo vnútorných priestoroch je povinné nosenie rúška bez ohľadu na realizovanú činnosť.