Search

 Oznam k činnosti ŠKD

Milí rodičia,

srdečne Vás pozdravujeme na začiatku nového školského roku 2022/2023. Veríme, že po pandemických skúsenostiach bude pre nás všetkých príležitosťou aktívne prinášať viac dobra pre naše deti a ich osobný rast.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili činnosť Školského klubu detí, ktorý v systéme našej cirkevnej školy plní významnú funkciu. ŠKD je dôležitým miestom pre rozvoj tvorivosti a kreativity detí, ich talentu a osobného vnútorného potenciálu. Klub je jedinečný prístupom vychovávateliek k deťom a starostlivým napĺňaním potrieb dnešných detí. Je špecifický komunitným životom, hlbokými prežívanými vzťahmi, spoluprácou a súdržnosťou všetkých osôb. Je jedinečný priateľskou atmosférou, kvalitným materiálnym a priestorovým zázemím a bezpečným prostredím, v ktorom sa deťom odovzdávajú overené ľudské a morálne hodnoty.

Režim ŠKD, organizovanú záujmovú činnosť, pokyny k odchodom zo ŠKD, pani vychovávateľky a oddelenia a pokyny k platbe nájdete v priloženom dokumente. 

Kontaktná osoba: Monika Cabanová, 0905 822 447, cabanova.monika@csmalacky.sk

JÚN

01.06. – 29. 6. 2023

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
 • Deň rodiny
 • Deň otcov
 • Deti bavia deti (príprava kultúrneho podujatia)
 • Zámocký park – pohybové aktivity
 • Plaváreň
 • Zmrzlina
 • Príprava olovrantu
 • Úprava tried

MÁJ

15.05. – 31. 5. 2023

 • Kultúrne správanie sa
 • Zámocký park – pohybové aktivity
 • Údržba školského políčka
 • Na lúke (tvorenie)
 • Deti bavia deti (príprava kultúrneho podujatia)

02.05. – 12. 5. 2023

 • Ľudské práva – šikana
 • Bylinková záhrada
 • Darček ku dňu matiek
 • Vychádzka do Zámockého parku

APRÍL

11.04. – 28. 4. 2023

 • Výroba darčekov k zápisu prváčikov
 • Ľudské práva, povinnosti
 • Nedeľa Božieho milosrdenstva
 • Deň Zeme – ochrana životného prostredia
 • Vychádzka do Zámockého parku, loptové hry

27.03. – 14. 4. 2023

 • Pôstne obdobie, spoločné Krížové cesty v kostole
 • Veľkonočné aktivity
 • Vychádzka do Zámockého parku

 

MAREC

13.03. – 24. 03. 2023

 • Pôstne obdobie, spoločné Krížové cesty v kostole
 • Tvorivé dielne „Zázraky z odpadu“
 • Úprava areálu školy
 • Môj knižný hrdina
 • Veľkonočné tvorenie
 • Pohybové hry

27.02. – 10. 03. 2023

 • Pôstne obdobie, spoločné Krížové cesty v kostole
 • Nácvik piesní ku Krížovej ceste
 • Kolobeh vody
 • Jarné námety
 • Pohybové hry

FEBRUÁR

06.02. – 17. 02. 2023

 • Korčuľovanie, pohybové hry, štafety, loptové hry
 • Lurdská Panna Mária
 • Valentínka
 • Zvieratká v zime (kombinovaná technika, kresba, koláž)
 • Doprovod s Orffovými hudobnými nástrojmi
 • Kultúra stravovania
 • Rieky a pohoria v okolí Malaciek, čistota a úprava prostredia

 

JANUÁR

23.01. – 03. 02. 2023

 • Hromnice – obetovanie Pána
 • Karneval
 • Fašiangové tvorenie/výroba karnevalových masiek
 • Fašiangové piesne, tance
 • Korčuľovanie

09.01. – 20. 01. 2023

 • Moja rodina – rozhovor, príbeh sv. rodiny
 • Krst Pána Ježiša
 • Miesto, kde žijem a bývam (vychádzka, kvíz)
 • Žijem zdravo ? (rozhovor, kvíz)
 • Zimná krajina – tvorenie
 • Palacinky/vafle – rozvíjanie manuálnych zručností
 • Korčuľovanie

DECEMBER

05.12. – 22. 12. 2022

 • Adventné predsavzatia – ich plnenie, odmeňovanie
 • Svätá rodina – rozhovor, hranie rolí
 • Vianočné tvorenie – ozdoby, darčeky, pohľadnice
 • Vianočné koledy
 • Darček od Mikuláša – rozprávka v kine
 • Hry v telocvični – štafety, pohybové hry

NOVEMBER

21.11. – 02. 12. 2022

 • Rozlišovanie kultúrneho a nekultúrneho správania
 • Advent – tvorenie predsavzatí, nácvik piesne, adventné tvorenie
 • Loptové hry
 • Starostlivosť o vtáctvo v zime

 

7.11. – 18. 11. 2022

 • Vzťahy v rodine – moje práva a povinnosti
 • Hodnoty zdravia (zdraví/handicapovaní) – hranie rolí
 • Slávnosť Krista Kráľa – zamyslenie sa, modlitba
 • Príprava olovrantu, príprava čaju zo sušených bylín
 • Kvíz – žijem zdravo ?
 • Hry na školskom dvore – netradičné športové disciplíny
 • Svätého Martina – výtvarné stvárnenie
 • Nácvik adventnej piesne

OKTÓBER

1.10. – 16. 10. 2022

 • Výroba darčeka pre starých rodičov
 • Krátky medailónik pre starých rodičov
 • Modlitba desiatku sv. Ruženca v kaplnke
 • Vychádzka do Zámockého parku – zber prírodnín, šarkaniáda
 • Hra s farbami

 

17.10. – 4. 11. 2022

 • Modlíme sa spoločne sv. Ruženec
 • Vychádzka spojená s návštevou cintorína
 • Vnímanie sviatku Všetkých svätých, spomínanie na blízkych zosnulých
 • Štafetové hry na atletickom ovále
 • Tvoríme z prírodnín
 • Úprava školského dvora

SEPTEMBER

6. 9. – 16. 9. 2022

 • Zoznamovacie hry, zoznamovanie sa s prostredím školy, komunitné pravidlá, pravidlá slušného správania, šetrné zaobchádzanie s vodou, papierom, hračkami…
 • Vychádzka do Zámockého parku
 • Nácvik mariánskej piesne
 • Oslava sviatkov Panny Márie
 • Kresba „Moje leto“
 • Zber a sušenie byliniek z Motýlej záhrady
 • Pohybové hry na školskom dvore
 • Úprava okolia školy, správne triedenie odpadu v triede

 

19. 9. – 30. 9. 2022

 • Komunitné pravidlá
 • Spoznaj seba a svojho kamaráta
 • Vychádzka do Zámockého parku
 • Loptové hry na školskom dvore
 • Rytmické hry
 • Pripomenutie – sviatok Archanjela Michala
 • Jesenné tvorenie
 • Príprava jednoduchého olovrantu – vitamínová bomba
 • Tvorenie z papiera