Search

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ pre školský rok 2024/2025 BUDE PREBIEHAŤ V MESIACI APRÍL 2024

Informácie k zápisu prvákov

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v budove cirkevnej školy na Kláštornom námestí v Malackách

 • v piatok 12. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. a
 • v sobotu 13. apríla 2024 v čase od 09.00 do 12.00 hod.

 

Cirkevná škola v školskom roku 2024/2025 otvára 3 triedy prvého ročníka ZŠ.

Pred zápisom je potrebné:

 1. PODAŤ PRIHLÁŠKU CEZ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

Prihlášku je potrebné podať v termíne od 15.03. do 11. 04. 2024. Formulár je  dostupný na stránke školy TU. Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať prihlášku elektronicky, môže ju podať v papierovej forme na sekretariát školy (prihlášku si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy alebo stiahnuť z webu školy).

 1. UROBIŤ REZERVÁCIU PRESNÉHO TERMÍNU A ČASU ZÁPISU

Po odoslaní prihlášky príde na Vašu e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí prihlášky spolu s linkom na rezervačný systém, prostredníctvom ktorého si vyberiete presný termín a čas zápisu. V prípade technických problémov pri podávaní prihlášok alebo pri registrácii v rezervačnom systéme nás môžete kontaktovať na jasurkova.alena@csmalacky.sk / 0902 034 401.

Video pozvánka na zápis: pozvánka na zápis

POZVÁNKA NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne Vás pozývame na návštevu našej školy počas Dní otvorených dverí pred zápisom v termíne od stredy 03. apríla do piatka 05. apríla v čase 08.00 – 17.00 hod. (prehliadka priestorov). V piatok 05. apríla budú k dispozícií aj pedagógovia 1. stupňa v čase 14:00 – 17:00.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa Dní otvorených dverí sa prosím zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára TU  alebo si presný termín a čas návštevy  dohodnite  na tel. čísle 0902 034 401.

Informácie k zápisu

Pri zápise je potrebné predložiť:

§   rodný list dieťaťa alebo výpis z knihy narodení,

§   občiansky preukaz zákonného zástupcu,

§   v prípade potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

 

Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov na zápise nemôže zúčastniť, rodič alebo zákonný zástupca sa s riaditeľom školy dohodne na zápise v náhradnom termíne.

Na zápise je nutná účasť dieťaťa a obidvoch rodičov. V prípade, že sa jeden z rodičov zápisu nemôže zúčastniť, je potrebné predložiť „písomné vyhlásenie A“. V prípade, že zadováženie súhlasu jedného rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a vec neznesie odklad, tak druhý rodič predkladá „písomné vyhlásenie B“. Tlačivá „písomné vyhlásenie“  nájdete na www.csmalacky.sk.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať:

 • každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕši šiesty rok veku,
 • dieťa, ktoré pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní (odklad povinnej školskej dochádzky)

Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastúpi dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť. Jej preverenie je súčasťou zápisu (o nedosiahnutí školskej spôsobilosti rozhoduje odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; v tom prípade dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole). Pre odborné posúdenie školskej spôsobilosti je na zápise prítomný aj psychológ.

 Vo výnimočných prípadoch môže byť na plnenie povinnej školskej dochádzky zapísané dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku (narodené od 1.9.2019 do 31.12.2019) a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Školská zrelosť sa v takomto prípade preukazuje súhlasným vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ako aj súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do školy sa doručí obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že len jednému z nich, vzájomnú dohodu deklarujú písomným vyhlásením B.

 Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského  obvodu a vierovyznanie, ako aj bez vyznania. Podmienkou prijatia je súhlas s výchovným programom školy a aktívna snaha a spolupráca rodičov pri výchove a vzdelávaní v katolíckej viere.

Zápisom na našej škole dieťa nestráca nárok na prijatie do spádovej školy (absolvovanie zápisu v spádovej škole nie je potrebné).

 

Ďakujeme za dôveru.

Za školské spoločenstvo Vám prajeme šťastné rozhodnutie a úspešné rozvíjanie potenciálu Vášho dieťaťa.

V Malackách 12. marca 2024 

Mgr. Elena Kabarcová, riaditeľka

ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK

 • samostatne sa obliecť a obuť;
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
 • samostatne sa najesť
 • samostatne ísť na WC a dodržiavať hygienické zásady;
 • správne vyslovovať všetky hlásky;
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
 • poznať základné farby;
 • spočítať predmety do „päť“;
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;  
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká); vydrží bez prítomnosti rodičov
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
 • je primerane samostatný v sebaobsluhe (týka sa to obliekania, obúvania, zaväzovania topánok, zapínania častí odevu, sebaobsluhe na toaletách, hygieny)
 • nezajakáva sa pri reči;
 • nepomočuje sa.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je potrebné vyplniť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (na stiahnutie nižšie). Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebudú  pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania: 

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
 • je neposedné, netrpezlivé;
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Viac informácií pre rodičov budúcich prvákov tu.

Tešíme sa Vášmu záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole. Všetci Vám radi poskytneme potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej školy a zodpovieme vaše otázky.