ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ pre školský rok 2021/2022 BUDE PREBIEHAŤ V ZMYSLE AKTUÁLNYCH EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ V PRIEBEHU MESIACA APRÍL 2021

Informácie k zápisu prvákov

Vyplňte  elektronickú prihlášku, ktorá bude k dispozícii v priebehu mesiaca apríl 2021.  Prosíme, aby ste všetky údaje uviedli správne a dôsledne dodržiavali dĺžne a mäkčene. Po odoslaní škola prihlášku spracuje, vytlačí a pripraví k overeniu údajov.

Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť zrealizovať zápis elektronickou formou, sa zápis uskutoční osobne v škole po telefonickom dohovore (0908 115 450 – Mgr. Elena Kabarcová, zást. riad. školy).

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (porovnanie s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov či doloženie  iných  dokladov) a podpísanie prihlášky sa uskutoční na základe ďalších usmernení, v závislosti od situácie s pandémiou, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. O termíne Vás budeme včas informovať na stránke školy, tiež cez mailové adresy uvedené v elektronickej prihláške.

Pri overení údajov je potrebné predložiť

·  čestné prehlásenie oboch rodičov so súhlasom so zapísaním dieťaťa do našej školy a súhlasom s výchovným programom školy. Tlačivo k stiahnutiu je nižšie,

·  rodný list dieťaťa, príp. výpis z knihy narodení,

·  občiansky preukaz zákonného zástupcu,

·  podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie je potrebné doložiť do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020)

·   potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

o školskej zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole v predchádzajúcom čase vystavené).

ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK

 • samostatne sa obliecť a obuť;
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
 • samostatne sa najesť
 • samostatne ísť na WC a dodržiavať hygienické zásady;
 • správne vyslovovať všetky hlásky;
 • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
 • poznať základné farby;
 • spočítať predmety do „päť“;
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;  
 • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká); vydrží bez prítomnosti rodičov
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
 • je primerane samostatný v sebaobsluhe (týka sa to obliekania, obúvania, zaväzovania topánok, zapínania častí odevu, sebaobsluhe na toaletách, hygieny)
 • nezajakáva sa pri reči;
 • nepomočuje sa.

Ak pre svoje dieťa žiadate odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je potrebné vyplniť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (na stiahnutie nižšie). Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sa nebudú  pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania: 

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
 • je neposedné, netrpezlivé;
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

Viac informácií pre rodičov budúcich prvákov tu.

Tešíme sa Vášmu záujmu o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole. Všetci Vám radi poskytneme potrebné informácie o činnosti a aktivitách našej školy a zodpovieme vaše otázky.