Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2021/22

 Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 18. mája 2022 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy Ø  poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

Zakázané pomôcky:     mobilné telefóny,

                                      MAT– pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                      SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:  MAT– 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                      SJL–  30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

9:25 – 9:50 (25 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9:50 –  9:55 (5 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH

11.10 h   koniec testovania

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022

 

Špecifikácia testu z matematiky

https://www.nucem.sk/dl/4991/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20matematiky%20-%20T5%202022.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

https://www.nucem.sk/dl/4981/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20vyu%C4%8Dovac%C3%ADch%20jazykov%20-%20T5%202022.pdf

 

Po ukončení testovania sa žiaci 5.-6. hod. učia podľa rozvrhu.

 

Informácie pre žiakov so ZZ a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k testovaniu žiakov 5. ročníkov ZŠ v šk. roku 2021/22

 Termín testovania

Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 18. mája 2022 (streda) vo všetkých základných školách z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 Ø poskytnúť školám, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Žiaci so ŠVVP majú upravené podmienky testovania:

– predĺženie času, 

-úprava formátu testovacieho nástroja,

-možnosť používať kompenzačné pomôcky: slovníky, obrázková abeceda, protišmyková fólia.

Povolené pomôcky: pero , ktoré píše na modro, nie gumovacie

Zakázané pomôcky:   mobilné telefóny,

                                    MAT– pravítka, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra

                                    SJL- výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Počet testových úloh:  MAT– 30 úloh ( 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D)

                                      SJL–  30 úloh (20 úloh s výberom odpovedí A,B,C,D; 10 úloh s krátkou odpoveďou)

Časový harmonogram:

Matematika 

8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:35 (75 min) administrácia testu z matematiky

9:35 – 9:40 (5 min) zbieranie testov a OH

9:40 – 10:05 (25 min) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:05 –  10:10 (5min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:10 – 10:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 – 11:35 (75 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:35 – 11:40 (5 min) zbieranie testov a OH

11.40 h                        koniec testovania

Časový harmonogram žiakov so ZZ zo SJL  je možné prispôsobiť v závislosti od ukončenia riešenia testu z matematiky.

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022

Špecifikácia testu z matematiky

https://www.nucem.sk/dl/4991/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20matematiky%20-%20T5%202022.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

https://www.nucem.sk/dl/4981/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20vyu%C4%8Dovac%C3%ADch%20jazykov%20-%20T5%202022.pdf

 

Po ukončení testovania sa žiaci 5.-6. hod. učia podľa rozvrhu.