Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Informácie pre žiakov a ich rodičov (zákonných zástupcov) k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ v šk. r. 2022/23

 

Výsledky testovania 2023:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom.

Počet testovaných žiakov školy

Matematika: 67

Slovenský jazyk a literatúra: 67

Priemerná úspešnosť školy (v %):

Matematika: 59,6

Slovenský jazyk a literatúra: 67,7

Priemerná úspešnosť v SR ‒ národný priemer (v %)

Matematika: 55,1

Slovenský jazyk a literatúra: 58,7

 


Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 22. marca 2023  (streda) v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 vo všetkých základných školách, gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom (žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu) vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie sa uskutočňuje za účelom poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania, objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov, na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, (ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 školského zákona).

Testované učivo zodpovedá príslušným vzdelávacím štandardom testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre nižšie stredné vzdelávanie.

Náhradné testovanie sa uskutoční 4 apríla 2023 (štvrtok) Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Po komunikácii so zákonnými zástupcami jednotlivých žiakov škola pri prihlasovaní žiaka uvedie, či sa na testovaní v náhradnom termíne zúčastní. Ak sa nezúčastní, uvedie dôvod neúčasti.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene) , rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, smart hodinky, iné elektronické zariadenia mat.-fyz. tabuľky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Špecifikácia testu z matematiky

https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

https://www2.nucem.sk/dl/5359/T9_2023_specifikacia%20testov_VUJ.pdf

Časový harmonogram

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  odpoveďových hárkov z matematiky

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)      administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

09.55 – 10.20 h (25 minút)       – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.20– 10.25 h (5 minút)           – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo slovenského jazyka a lit.

10.25– 10.35 h (10 minút)        – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.35 – 11.45 h (70 minút)      administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45 – 11.50 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

11.50                                         – koniec testovania                                                                                                                       

 Žiaci po ukončení testovania odchádzajú o 12:20 h domov.                                                                                                                   

Informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a ich rodičov (zákonných zástupcov) k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ  v šk. r. 2022/23

Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 22. marca 2023  (streda) v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 vo všetkých základných školách, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie sa uskutočňuje za účelom poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania, objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov, na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, (ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 školského zákona).

Náhradné testovanie sa uskutoční 4. apríla 2023 (štvrtok) Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Po komunikácii so zákonnými zástupcami jednotlivých žiakov škola pri prihlasovaní žiaka uvedie, či sa na testovaní v náhradnom termíne zúčastní. Ak sa nezúčastní, uvedie dôvod neúčasti.

Žiak so ZZ sa zaraďuje do skupín podľa miery obmedzenia pri práci s textom, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, pracuje s testami identickými s testami pre intaktných žiakov, avšak má predĺžený čas a okrem povolených pomôcok používa aj kompenzačné pomôcky.

Kompenzačné pomôcky: Žiaci so ZZ môžu počas testovania používať podľa druhu postihnutia a individuálnej potreby kompenzačné pomôcky, ktoré používajú bežne na vyučovaní pri písaní písomných prác, resp. tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene), rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Žiaci so ZZ nemôžu rovnako ako intaktní žiaci počas testovania používať mobilné telefóny, smart hodinky, výpisky, zošity a učebnice.

V nižšie uvedených odkazoch nájdete dokumenty k tomuto testovaniu:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Špecifikácia testu z matematiky

https://www2.nucem.sk/dl/5360/T9_2023_specifikacia%20testu_MAT.pdf

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

https://www2.nucem.sk/dl/5359/T9_2023_specifikacia%20testov_VUJ.pdf

Časový harmonogram –1. skupina obmedzenia

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  OH z MAT

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 10.05  h (105 minút)   administrácia testu z matematiky

10.05 – 10.10  h (5 minút)        – zozbieranie testov a OH

10.10 – 10.35 h (25 minút)       – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.35– 10.40 h (5 minút)           – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo SJL

10.40– 10.50 h (10 minút)        – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.50 – 12.15 h (85 minút)      administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

12.15 – 12.20 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

12.20 h                                         koniec testovania      

 

Žiaci po ukončení testovania odchádzajú o 12:20 hod. domov.