Informácie pre žiakov a ich ZZ (zákonných zástupcov)

k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ v šk. r. 2021/2022

 Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 6. apríla 2022  (streda) v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 vo všetkých základných školách, gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom (žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu) vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie sa uskutočňuje za účelom získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Testované učivo zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov v ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy a v ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.

Náhradné testovanie sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok) Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Po komunikácii so zákonnými zástupcami jednotlivých žiakov škola pri prihlasovaní žiaka uvedie, či sa na testovaní v náhradnom termíne zúčastní. Ak sa nezúčastní, uvedie dôvod neúčasti.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene) , rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, smart hodinky, iné elektronické zariadenia mat.-fyz. tabuľky, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Bližšie informácie o testovaní získate na:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

Časový harmonogram

Matematika –  certifikačný test

08.00 – 08.10 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  odpoveďových       

                                                          hárkov z matematiky

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)      administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

09.55 – 10.20 h (25 minút)       – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.20– 10.25 h (5 minút)           – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo slovenského

                                                          jazyka a lit.

10.25– 10.35 h (10 minút)        – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.35 – 11.45 h (70 minút)      administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45 – 11.50 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

11.50 h                                         koniec testovania        

                                                                                                                                 

 Žiaci po ukončení testovania odchádzajú o 12:20 hod. domov.                                                                                                                    

 

Informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a ich rodičov (zákonných zástupcov)

k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov ZŠ v šk. r. 2021/22

Termín testovania:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční dňa 6. apríla 2022  (streda) v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 vo všetkých základných školách, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovanie sa uskutočňuje za účelom získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Testované učivo zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov v ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy a v ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.

Náhradné testovanie sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok) Je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne. Po komunikácii so zákonnými zástupcami jednotlivých žiakov škola pri prihlasovaní žiaka uvedie, či sa na testovaní v náhradnom termíne zúčastní. Ak sa nezúčastní, uvedie dôvod neúčasti.

Žiak so ZZ sa zaraďuje do skupín podľa miery obmedzenia pri práci s textom, nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, pracuje s testami identickými s testami pre intaktných žiakov, avšak má predĺžený čas a okrem povolených pomôcok používa aj kompenzačné pomôcky.

Kompenzačné pomôcky: Žiaci so ZZ môžu počas testovania používať podľa druhu postihnutia a individuálnej potreby kompenzačné pomôcky, ktoré používajú bežne na vyučovaní pri písaní písomných prác, resp. tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení.

Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka(ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene) , rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Žiaci so ZZ nemôžu rovnako ako intaktní žiaci počas testovania používať mobilné telefóny, smart hodinky, výpisky, zošity a učebnice.

 Viac informácií nájdete na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

Matematika –  certifikačný test

Časový harmonogram –1. skupina obmedzenia

08.00 – 08.10 h (10 minút)       – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie  OH z MAT

08.10 – 08.20 h (10 minút)      – rozdanie testov, oboznámenie sa s  testom

08.20 – 10.05  h (105 minút)   administrácia testu z matematiky

10.05 – 10.10  h (5 minút)        – zozbieranie testov a OH

10.10 – 10.35 h (25 minút)       – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra – certifikačný test

10.35– 10.40 h (5 minút)           – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH zo SJL

10.40– 10.50 h (10 minút)        – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom zo slov. jazyka

10.50 – 12.15 h (85 minút)      administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

12.15 – 12.20 h (5 minút)         – zozbieranie testov a OH

12.20 h                                         koniec testovania       

Žiaci po ukončení testovania odchádzajú o 12:20 hod. domov.