Fitness krúžok pre 8.-9. roč.+ GYM

Krúžok bude zameraný na funkčný tréning. Cieľom je vytvoriť návyk zdravého pohybu, správneho držania tela. Krúžok bude zameraný na funkčný tréning. Cieľom je vytvoriť návyk zdravého pohybu, správneho držania tela.

Multimediálny krúžok

Krúžok určený žiakom 8.-9. ročníka ZŠ a 1.-4. ročníka gymnázia, ponúka pre žiakov základy fotografovania, prácu so svetlom, základy filmovej tvorby, ktorá zahŕňa natáčanie videí, strih v profesionálnom strihovom programe, prácu s efektami, grafikou, prácu so zvukom. Ponúka základy práce s grafickými programami, tvorbu grafických návrhov, základy 3D.

Turistický krúžok pre gymnazistov

Vždy po vzájomnej dohode, zväčša počas víkendu. Krúžok je zameraný na precvičovanie a rozvoj pohybových zručností, obsahom je turistika, prechádzky a pobyt v prírode. Chceš viac poznať krásy kopcov Záhoria? Vieš si plánovať čas, trasu, sledovať, kde sa nachádzaš a nestratiť sa? Máš odvahu odložiť mobil, hýbať sa a „túrovať“? Miluješ prírodu? Pridaj sa k […]

Krúžok ANJ pre 1.-2. ročník gymnázia

Krúžok sa ponúka pre študentov I. – II. ročníka gymnázia, ktorí si chcú precvičovať ANJ, doučiť zanedbanú slovnú zásobu, gramatiku, získať nové kompetencie a zručnosti v používaní CJ na úrovni B1 cez zaujímavé jazykové zručnosti počúvania, čítania s porozumením a konverzáciu zaujímavých modelových rolových úloh, atď;

Potešenie z matematiky

Krúžok v rozsahu dvoch hodín týždenne je určený pre všetkých študentov 1. až 4. ročníka gymnázia. Na hodinách krúžku budú študenti oboznamovaní so zaujímavými matematickými úlohami a ich riešeniami, s vybranými témami z vyššej matematiky. Cieľom je pripraviť študentov na matematické súťaže, maturitnú skúšku z matematiky, prijímacie pohovory a štúdium na vysokej škole.

Mediatím – mediálny krúžok

Krúžok prebieha po vzájomnej dohode. Mediatím ponúka študentom možnosť aktívne sa zapájať do kultúrno-spoločenského života školy. Študenti podľa svojich schopností či priorít nachádzajú svoje individuálne uplatnenie v rámci organizovania pravidelných, ale i sporadických podujatí školy, napr. otvorených platforiem, Dňa otvorených dverí, Študentskej konferencie, v rámci práce v školskom časopise Rybke a pod. Študenti majú možnosť […]