PRIHLASOVANIE NA ONLINE VYUČOVANIE

Žiaci II. stupňa ZŠ a  študenti GYM sa budú prihlasovať na online vyučovanie prostredníctvom Google Classroom (Trieda) cez svoj školský emailový účet. 

Hodiny, ktoré majú žiaci jednej triedy spoločné, ako napr.: MAT, SJL, BIO, GEG, KNB, DEJ, FYZ, CHE, VMR, OSR budú mať cez online kmeňovú triedu. V Google Classroom (Trieda) pomenované ako V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C. 

Hodiny, ktoré majú žiaci delené na skupiny ako napr.: ANJ, NEJ, INF budú mať cez online triedu svojej pridelenej skupiny. V Google Classroom (Trieda) pomenovaná podľa danej skupiny ako napr.: VII.A+B+C ANJ p. u. Slováková,   VIII.A+B NEJ p. u. Poláková.

V prípade, že žiak stratí prihlasovacie údaje, je potrebné kontaktovať TU alebo učiteľa INF. 

Žiaci I. stupňa ZŠ 

a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – prednostne využívaním služby Google meet alebo WEBEX (na základe rozhodnutia učiteľa). Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1142

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.  

c) kombinované vzdelávanie.

 

Niektoré predmety budú prebiehať výhradne offline formou (Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Náboženstvo, Pracovné vyučovanie).

Ďalšie predmety budú prebiehať zväčša kombinovanou formou (online + offline).

 

Informáciu o tom, ktorá hodina v dennom rozvrhu bude prebiehať online zadá vyučujúci do triednej knihy na Edupage deň vopred

Rozpis offline vyučovacích hodín

ZŠ:

TriedaPONDELOKUTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOK
V.ASJL,KNBVYV, TSV,THDTSV, ANJSJLHUV, VYV, MAT
V.BHUV, THDVYV, TSVTSV, SJL, ANJKNB, SJLMAT, VYV
VI.AKNB, SJLTSV, THDSJL, MATVYV, HUV, ANJHUV, TSV
VI.BSJL, THDTSV, HUVVYV, MATHUV, KNB, ANJSJL, TSV
VI.CKNB, THDHUV, MATTSV, SJLTSV, HUV, ANJSJL, VYV
VII.AANJ, VYVTSV,SJL, MABMAT, THDTSV, THDKNB, HUV
VII.BANJ, KNBTSV, SJL, MABTHD, VYVTSV, HUVMAT, MAB
VII.CANJ, MATVYV, MABTHD,TSV,MAB, SJLTSV, HUVKNB
VIII.ASJL, THDSJL, KNBMAB, MAT, TSVTSV, THD, MABHUV, ANJ
VIII.BHUV, MABMAT, MAB, THDKNB, SJLSJL, TSVTSV, ANJ
VIII.CKNB, THDMAT, SJLMAB, TSVSJL, TSV, THD, MABHUV, ANJ
IX.ATSV, MAB, OBNSJLANJ, MABKNB, TSVTHD
IX.BKNB, MAB, THDSJLANJ, MABTSVTSV, OBN
IX.CTSV, SJLTHD, MABANJ, KNBMAB, TSVOBN

 

GYM:

TriedaPONDELOKUTOROKSTREDAŠTVRTOKPIATOK
1.GUMKANJ, TSVXKNB, TSVNEJ
2.GANJTSVUMKKNB, TSVNEJ
3.GTSVANJUMKNEJ, KNBTSV
4.GTSVMATNEJKNBUMK, TSV, SJL