PRIHLASOVANIE NA ONLINE VYUČOVANIE

Žiaci I. stupňa ZŠ 

a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – prednostne využívaním služby Google meet alebo WEBEX (na základe rozhodnutia učiteľa). Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1142

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

b) offline vzdelávanie (asynchrónna komunikácia učiteľ – žiak) – zadávaním úloh a inej samostatnej práce; výhradne prostredníctvom Edupage.  

c) kombinované vzdelávanie.

 

Žiaci II. stupňa ZŠ a  študenti GYM

Sa prihlasujú na online vyučovanie prostredníctvom Edupage, cez ktorý budú presmerovaní  na Google Meet, do konta sa prihlasujú cez svoj školský emailový účet. 

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho si zapnúť mikrofón!

 

Informácia k hybridnému vzdelávaniu

Hybridné vzdelávanie na I. stupni

Hybridné vzdelávanie predstavuje kombinovanú formu vzdelávania. Vyučovanie pre žiakov v triede prebieha prezenčnou formou, pričom časť žiakov sa súčasne nachádza v domácom prostredí a zapája sa do vyučovania na diaľku prostredníctvom digitálnych technológií (dištančnou formou).

Hybridné vzdelávanie zabezpečujeme spravidla len počas skupinovej karantény danej triedy. Výnimočne a po individuálnom posúdení vedenia školy aj po oficiálnom ukončení karantény triedy v prípade, že sa stále vyskytujú viacerí žiaci v karanténe (buď ako ďalšia, neskôr prejavená a potvrdená pozitivita v triede, alebo ako úzky kontakt rodinného príslušníka a pod.).

Hybridné vzdelávanie sa môže poskytovať aj pri individuálnej karanténe alebo izolácie žiaka alebo pri dlhodobo chorých žiakov, vždy po individuálnom posúdení daného učiteľa.

 

PRAVIDLÁ pre hybridné vzdelávanie na I. stupni:

  1. Pri hybridnom vzdelávaní má prezenčné vzdelávaniespravidla prednosť pred dištančným. To znamená, že učiteľ zabezpečuje z kapacitných a organizačných dôvodov plnohodnotné vzdelávanie prednostne pre žiakov v triede. Dištančnú formu vzdelávania zabezpečuje učiteľ v kvalite, v akej mu to umožňujú aktuálne možnosti (štandardne má žiak počas dištančnej formy vzdelávania k dispozícii „zvuk a premietaný obraz tabule“ z vyučovacieho prostredia; do ktorého inak nevstupuje).
  2. Hybridné vzdelávanie sa zabezpečuje len pre hlavné vyučovacie predmety(SJL, MAT, ANJ, PDA, VLA). Ostatné vyučovacie predmety pre žiakov v domácom prostredí prebiehajú offline formou (zadávaním úloh a inej samostatnej práce cez Edupage). Online hodina je do Edupage zadaná zvyčajne najneskôr do 7,45 ráno (ikonka kamery).
  3. Hybridné vzdelávanie sa zabezpečuje spravidla len pre vymedzený časový úsek hodiny(na základe individuálneho posúdenia učiteľa a pri zohľadnení dennej záťaže).
  4. Žiak počas dištančného vzdelávania zapnutú webkameru. V opačnom prípade môže byť z hodiny odpojený a neúčasť môže byť vyhodnotená ako absencia.
  5. Žiaci a rodičia počas dištančného vzdelávania nenarúšajú priebeh výučby; nie je im umožnené v čase vyučovacej hodiny zapnúť mikrofón bez toho, aby k tomu neboli vyzvaní. V opačnom prípade môže byť žiak z hodiny odpojený a neúčasť môže byť vyhodnotená ako absencia.

 

Hybridné vzdelávanie na II. stupni ZŠ a GYM

Hybridné vzdelávanie predstavuje kombinovanú formu vzdelávania. Vyučovanie pre žiakov v triede prebieha prezenčnou formou, pričom časť žiakov sa súčasne nachádza v domácom prostredí a zapája sa do vyučovania na diaľku prostredníctvom digitálnych technológií (dištančnou formou).

Hybridné vzdelávanie zabezpečujeme spravidla len počas skupinovej karantény danej triedy. Výnimočne a po individuálnom posúdení vedenia školy aj po oficiálnom ukončení karantény triedy v prípade, že sa stále vyskytujú viacerí žiaci v karanténe (buď ako ďalšia, neskôr prejavená a potvrdená pozitivita v triede, alebo ako úzky kontakt rodinného príslušníka a pod.).

Hybridné vzdelávanie sa môže poskytovať aj pri individuálnej karanténe alebo izolácie žiaka alebo pri dlhodobo chorých žiakov, vždy po individuálnom posúdení daného učiteľa.

 

PRAVIDLÁ pre hybridné vzdelávanie na II. stupni ZŠ a GYM:

  1. Pri hybridnom vzdelávaní má prezenčné vzdelávaniespravidla prednosť pred dištančným. To znamená, že učiteľ zabezpečuje z kapacitných a organizačných dôvodov plnohodnotné vzdelávanie prednostne pre žiakov v triede. Dištančnú formu vzdelávania zabezpečuje učiteľ v kvalite, v akej mu to umožňujú aktuálne možnosti (štandardne má žiak počas dištančnej formy vzdelávania k dispozícii „zvuk a premietaný obraz tabule“ z vyučovacieho prostredia; do ktorého inak nevstupuje).
  2. Hybridné vzdelávanie sa zabezpečuje spravidla pre všetky vyučovacie predmety. Výnimočne prebieha vzdelávanie offline formou (zadávaním úloh a inej samostatnej práce cez Edupage). Online hodina je do Edupage zadaná zvyčajne najneskôr do 7,45 ráno (ikonka kamery).
  3. Pre hlavné vyučovacie predmety sa zabezpečuje hybridné vzdelávanie spravidla pre celý časový úsek hodiny(výnimočne menej na základe individuálneho posúdenia učiteľa a pri zohľadnení dennej záťaže).
  4. Pre výchovné predmety sa zabezpečuje hybridné vzdelávanie pre vymedzený časový úsek hodiny(spravidla úvod vyučovacej hodiny).
  5. Žiak počas dištančného vzdelávania zapnutú webkameru. V opačnom prípade môže byť z hodiny odpojený a neúčasť môže byť vyhodnotená ako absencia.

5. Žiaci a rodičia počas dištančného vzdelávania nenarúšajú priebeh výučby; nie je im umožnené v čase vyučovacej hodiny zapnúť mikrofón bez toho, aby k tomu neboli vyzvaní. V opačnom prípade môže byť žiak z hodiny odpojený a neúčasť môže byť vyhodnotená ako

Rozpis offline vyučovacích hodín


Rozpis offline vyučovacích hodín prebieha v individuálnej forme podľa tried, ktoré sa dostanú do karantény.