Podporte nás

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky.

Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie – Rodičovské združenie ProSchola.

Poskytnutie časti Vašej dane bude priamou podporu našej činnosti a aktivít, ktorými chceme vyjadrovať zmysluplné hodnoty a rozvíjať potenciál generácie mladých ľudí.

Za všetky Vaše dary Vám zo srdca a úprimne ĎAKUJEME!

Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

A    ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ u ktorého ste podali žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“;
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • vyplňte prosím priložené tlačivo („Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“);
 • Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
  a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
  b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu
 • obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní) doručte poštou alebo osobne do 30. 04. 2024 na príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska). Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • ak nemáte možnosť doručiť vyplnené tlačivá na daňový úrad, môžete ich poslať po Vašom dieťati na sekretariát školy a my ich doručíme za Vás (prosíme poslať najneskôr do 29.4. 2024);
 • tlačivá k 2% sú dostupné aj na www.csmalacky.sk alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

B  ak si podávate daňové priznanie sami:

 • fyzická osoba – vypočítajte si 2/3% zo zaplatenej dane z príjmov FO, čo predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžete darovať v prospech jedného prijímateľa (minimálne však 3€). Daňové priznanie pre fyzické osoby obsahuje príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi (FO typ A oddiel VIII.; FO typ B oddiel XII.);
 • Riadne vyplnené daňové priznanie
  a) odošlite v lehote do 31.3.2024 na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote do 31.3.2024, ktorú máte na podanie daňového priznania.
 • ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • ak ste poukázali 3% z dane, prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 h. dobrovoľníckej činnosti.
 • právnická osoba – vypočítajte si 1%/2% z dane z príjmov právnických osôb, čo je maximálna suma pre darovanie (minimálne 8€ pre jedného prijímateľa). Daňové priznanie pre PO obsahuje (v časti VI.) už príslušné kolónky, kde treba vyplniť percento z dane a identifikačné údaje o prijímateľovi;
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (v lehote do 2. 4. 2024, v prípade predĺženia lehoty do 1.7.2024 ) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (v lehote do 2. 4. 2024, v prípade predĺženia lehoty do 1.7.2024 ) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane
 • riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

 

Identifikačné údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov:

 • Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie ProSchola
 • Sídlo :                                           Kláštorné námestie 1163/1, 901 01 Malacky
 • Identifikačné číslo / IČO :          318 135 00
 • Právna forma :                            občianske združenie

Dokumenty na stiahnutie