Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023.

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 30.8.2022 zabezpečili:

  • Prihlásenie na stravovanie – elektronicky cez Edupage (modul „Prihlasovanie“).

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 5.9. 2022 zabezpečili:

  • Úhradu platby za stravovanie (príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo).


Prihlásenie kedykoľvek počas roka môžete realizovať odovzdaním písomnej prihlášky vedúcej školskej jedálne (priložená ako príloha)

V prípade, že prihlasujete svoje dieťa na odber stravy prostredníctvom Edupage, je potrebné označiť dátum, od ktorého sa bude Vaše dieťa v šk. jedálni stravovať.

Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní platby do systému EduPage a po odovzdaní prihlášky!

Školská jedáleň začína variť od 5.9. 2022.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Platba zákonného zástupcu:

A) Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny dotovaného obeda. Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

  Mesačná platba stravného:   

Materská škola – 39 EUR (cena desiata/obed/olovrant – 1,94 EUR)

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu bez jeho zadania.

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná system automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z  obeda najneskôr do 7:00 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

V prípade, že žiak nebude odhlásený z obeda, bude tento obed  zo stravného (zvyšná časť).    

Príležitostné akcie

Naša škola za výhodných podmienok ponúka možnosť pre usporiadanie rodinných osláv či iných príležitostných akcií v školskej jedálni. Viac informácií u vedúcej školskej jedálne – osobne v pracovné dni od 7:30 do 15.00 alebo na tel. čísle.

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria