Search

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

Prihlásenie na obedy:

Prihlásenie na stravovanie – elektronicky cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie  .

Úhrada platba za stravovanie – stravovanie dieťaťa bude možné výhradne po prihlásení na stravovanie a po pripísaní platby do systému EduPage.

Podmienky poskytnutia dotovaného obeda – platí pre predškolákov:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný záväzne prihlásiť dieťa na stravovanie podaním záväznej prihlášky  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie  v stanovenej lehote. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o obedy zadarmo.

Nárok na poskytnutie dotovaného obeda vznikne dieťaťu, ktoré v daný deň kumulatívne splnilo obe zákonné podmienky pre jeho priznanie, t. j. účasť v MŠ a skutočné odobratie stravy .

Podmienky poskytnutia dotácie na diétne stravovanie:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný záväzne prihlásiť dieťa na stravovanie podaním záväznej prihlášky  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie a predložiť písomný informovaný súhlas (príloha č.1) v stanovenej lehote a zároveň splniť ostatné podmienky pre odoberanie dotovaných obedov v zmysle tejto smernice. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o obedy zadarmo.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť písomné vyjadrenie príslušného odborného lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy.

Dotácia sa vypláca v mesačných intervaloch prevodom na účet zákonného zástupcu žiaka uvedeného v písomnom informovanom súhlase (príloha č.1).

Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob).

Náklady na jedno hlavné jedlo:

Náklady na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými finančnými pásmami MŠVV a Š SR, a to vo výške pre 2. finančné pásmo (na základe rozhodnutia riaditeľa školy) sú s účinnosťou od 01.01. 2023 nasledovné:

materská škola – desiata, obed, olovrant (stravníci od 2 – do 6 rokov)       1,90 EUR,

Režijné náklady na jedno hlavné jedlo sú od 01.01. 2023 vo výške              0,40 EUR.

Platba zákonného zástupcu:

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo predstavuje celkové náklady na jedno hlavné jedlo, t. j. cenu obeda.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za jedno odobraté jedlo tak predstavuje sumu:

(nedotované obedy)       2,30 Eur  

(dotované obedy)           0,90 Eur   (2,30 € – 1,40 €)

Platba zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu nákladov na jedno jedlo (platba za stravné) sa bude realizovať mesačne pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

Mesačná platba stravného

MŠ (2-6 rokov nedotované obedy)     46 €  

MŠ (predškoláci – dotované obedy)   20 €  

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa z dotovaného obeda najneskôr do 7:00 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

V prípade, že dieťa nebude odhlásené z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásené z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobralo, bude tento obed uhradený  zo stravného.

Spôsoby odhlasovania z obeda

  • Cez webovú stránku csmalacky.edupage.org
  • Mailom na jedalen@csmalacky.sk

Vrátenie preplatkov za stravu

Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v Internetovej žiackej knižke.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria