Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Výchovná poradkyňa

Michaela Makytová

„Svet je miestom, kde sa stretávame s inými ľuďmi a učíme sa od nich.“

Nelson Mandela

902444441

Kontaktovať ma môžete každý pracovný deň na hore uvedenom telefónnom čísle alebo kedykoľvek prostredníctvom emailu.

Čo je náplňou práce špeciálnej pedagogičky a prečo som tu?

Pravdepodobne si už počul/-a alebo si sa stretol/stretla s tým, že tvoj spolužiak, spolužiačka, kamarát, kamarátka je „dys“ alebo má problém so sústredením, je hyperaktívny/-a, je v „spektre“, je asperger, alebo aspergerka.

Hlavné úlohy a poslanie výchovného poradcu

 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti problémového a delikventného vývinu študentov, pomáha pri riešení osobnostných, vzdelávacích a sociálnych potrieb
 • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a rodičom – zákonným zástupcom študenta
 • Venuje špeciálnu pozornosť študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia, študentom so špecifickými poruchami učenia, s nadaním a talentovaným študentom
 • Poskytuje konzultácie študentom a zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 • Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o študentov
 • Intenzívne spolupracuje a konzultuje jednotlivé problémy v triedach s triednym učiteľom a s vedením školy
 • Úzko spolupracuje s CPPPaP v rajóne
 • Zúčastňuje sa odborných seminárov, kurzov a školení
 • Realizuje preventívne aktivity zamerané proti šikanovaniu a násiliu v spolupráci so sociálnym psychológom, a políciou
 • V spolupráci s CPPPaP objednáva podľa potreby preventívne programy z oblasti kyberšikany zdravého životného štýlu a pod.
 • Úzko spolupracuje a koordinuje činnosť špeciálneho pedagóga a školského psychológa pri práci so študentami
 • V úzkej spolupráci s CPPPaP, vedením školy koordinuje pokračujúci proces integrácie študentov so ŠVVP do bežných tried, priebežne prehodnocuje pokroky a úspechy či neúspechy integrácie počas štúdia na gymnáziu
 • Participuje pri špecifikovaní prijímacích testov do 1.ročníka pre študentov so ŠVVP na základe odporúčaní poradenských centier
 • Spolupracuje s vedením školy, školským špeciálnym pedagógom a triednym učiteľom v prípade úprav maturitných skúšok pre študentov so ŠVVP a študentov v procese individuálneho začlenenia na základe odporúčaní príslušného centra

Oznamy

1/ Ak bol študent počas štúdia na ZŠ vzdelávaný v procese individuálnej integrácie a rodič sa na odporučenie poradenského centra rozhodne požiadať o umožnenie pokračovania vzdelávania formou individuálneho začlenenia, urobí tak predložením žiadosti o integráciu svojho dieťaťa osobitnou žiadosťou (tlačivo si vyžiada u triedneho učiteľa)

2/ škola si vyžiada potrebné dokumenty z predchádzajúceho štúdia

3/ pedagogická rada školy posúdi žiadosť o integráciu dieťaťa

3/ triedny učiteľ v úzkej spolupráci s výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom vypracuje individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVP) podľa pokynov CPPPaP, prípadne CŠPP  a odovzdá na posúdenie školskému špeciálnemu pedagógovi

4/ výchovný poradca zakladá samostatnú zložku pre študenta v procese individuálneho začlenenia

5/ rodič má právo sa oboznámiť s IVP a súhlas na vzdelávanie dieťaťa podľa neho vyjadrí podpisom na samotnom IVP

6/ akékoľvek problémy, otázky či nejasnosti ohľadom integrácie zodpovedá výchovný poradca, rovnako posudzuje v spolupráci s rodičom a triednym učiteľom, špeciálnym školským pedagógom stav vzdelávania študenta a jeho úspešnosť

7/ ak študent s individuálnym začlenením alebo študent so ŠVVP chce požiadať o úpravu maturitnej skúšky na základe odporučenia poradenského centra, ktorého je klientom, urobí tak osobitnou žiadosťou najneskôr do 30.septembra maturitného ročníka štúdia

8/ záujemci o štúdium na gymnáziu môžu na základe odporučenia poradenského centra požiadať v prípade znevýhodnenia aj o úpravu testov v rámci prijímacieho konania

9/ v prípade potreby je výchovný poradca k dispozícii pre osobné konzultácie a rozhovory tak pre študentov ako i rodičov