Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste v termíne do 30.8.2022 zabezpečili:

  • Prihlásenie na stravovanie – elektronicky cez Edupage (modul „Prihlasovanie“).

Prosíme Vás, aby ste v termíne do 5.9. 2022 zabezpečili:

  • Úhradu platby za stravovanie (príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo).

Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po pripísaní platby do systému EduPage a po prihlásení na stravovanie.

Školská jedáleň začína variť od 6.9. 2022.

Žiaci 1. ročníka ZŠ, noví žiaci sa prihlasujú priamo u vedúcej školskej jedálne prostredníctvom emailu: jedalen@csmalacky.sk alebo osobne v kancelárií  05.09.2022.

Platba zákonného zástupcu:

Mesačná výška stravného:

  1. stupeň ZŠ – 32 EUR (cena obeda – 1,61 EUR)
  2. stupeň ZŠ – 34 EUR (cena obeda – 1,70 EUR)

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu odoslať bez jeho zadania.

 

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravovanie do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred (prvá platba pripísaná do 5.9. 2022). Ak platba nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka, informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti. Po ukončení školského roka budú preplatky vrátené do 30 dní na bankový účet platiteľa.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Odhlásiť stravu je možné do 7.00 hod. daného dňa. Odhlásenie je možné výhradne elektronicky cez EduPage. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ostatné informácie k stravovaniu sa nachádzajú v internej Smernici č. 1/2022 o poskytovaní stravovacích služieb, ktorú nájdete na webe školy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Príležitostné akcie

Naša škola za výhodných podmienok ponúka možnosť pre usporiadanie rodinných osláv či iných príležitostných akcií v školskej jedálni. Viac informácií u vedúcej školskej jedálne – osobne v pracovné dni od 7:30 do 15.00 alebo na tel. čísle.

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria