Search

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

Prihlásenie na obedy:

Prihlásenie na stravovanie – elektronicky cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie  .

Úhradu platby za stravovanie – stravovanie žiakov bude možné výhradne po prihlásení na stravovanie a po pripísaní platby do systému EduPage.

Podmienky poskytnutia dotovaného obeda:

Zákonný zástupca žiaka je povinný záväzne prihlásiť žiaka na stravovanie podaním záväznej prihlášky  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie  v stanovenej lehote. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o obedy zadarmo.

Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť pred začiatkom stravovania vratnú zálohu (20,- Eur).

Nárok na poskytnutie dotovaného obeda vznikne žiakovi, ktorý v daný deň kumulatívne splnil obe zákonné podmienky pre jeho priznanie, t. j. účasť na vyučovaní a skutočné odobratie stravy .

Podmienky poskytnutia dotácie na diétne stravovanie:

Zákonný zástupca žiaka je povinný záväzne prihlásiť žiaka na stravovanie podaním záväznej prihlášky  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie a predložiť písomný informovaný súhlas (príloha č.1) v stanovenej lehote a zároveň splniť ostatné podmienky pre odoberanie dotovaných obedov v zmysle tejto smernice. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o obedy zadarmo.

Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť písomné vyjadrenie príslušného odborného lekára, že zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie podľa stanovenej diagnózy.

Dotácia sa vypláca v mesačných intervaloch prevodom na účet zákonného zástupcu žiaka uvedeného v písomnom informovanom súhlase (príloha č.1).

Škola poskytne žiakovi obed výhradne osobným odberom (nie do prenosných nádob) v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11,45 do 14,00.

Náklady na jedno hlavné jedlo:

Náklady na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými finančnými pásmami MŠVV a Š SR, a to vo výške pre 2. finančné pásmo (na základe rozhodnutia riaditeľa školy) sú s účinnosťou od 01.01. 2023 nasledovné:

základná škola – žiaci I. st. (stravníci od 6 do 11 rokov)                              1,50 EUR,

základná škola – žiaci II. st. (stravníci od 11 do 15 rokov)                           1,70 EUR,

Režijné náklady na jedno hlavné jedlo sú od 01.01. 2023 vo výške           0,40 EUR.

Platba zákonného zástupcu:

Príspevok zákonného zástupcu žiaka ZŠ na čiastočnú úhradu nákladov na jedno hlavné jedlo predstavuje celkové náklady na jedno hlavné jedlo, t. j. cenu obeda.

Príspevok zákonného zástupcu žiaka za jedno odobraté jedlo tak predstavuje sumu:

I.st. (nedotovaný obed)      1,90 EUR         

I.st. (dotovaný obed)          0,00 EUR    

II. st. (nedotovaný obed)    2,10

II. st. (dotovaný obed)        0,00 EUR    

Platba zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na jedno jedlo (platba za stravné) sa bude realizovať mesačne pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

Mesačná platba stravného

I. stupeň ZŠ (bez dotácie)      38 € 

I. stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ – dotovaný obed) 0 €

II. stupeň ZŠ (bez dotácie)     42 €

II. stupeň ZŠ (5. – 9. roč. ZŠ– dotovaný obed)     0 €

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu odoslať bez jeho zadania.

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravné do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba do konca mesiaca nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní dlžnej sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Žiak resp. jeho zákonný zástupca je povinný odhlásiť žiaka z dotovaného obeda najneskôr do 7:00 hod. daného dňa, v ktorom sa realizuje odber.

V prípade, že žiak nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň nevzniká nárok alebo nebude odhlásený z dotovaného obeda, na ktorý mu v daný deň vznikol nárok, ale obed neodobral, bude tento obed uhradený z vratnej zálohy.

Spôsoby odhlasovania z obeda

  • Cez webovú stránku csmalacky.edupage.org
  • Mailom na jedalen@csmalacky.sk

Pri organizovaných školských akciách škola v oboznámení o organizačnom zabezpečení a priebehu školskej akcie, ktoré posiela rodičom (škola zabezpečí oboznámenie cez žiacku knižku alebo Internetovú žiacku knižku alebo zošit oznamov a e-mail), uvedie či budú žiaci odhlásení z obedu centrálne školou, alebo nie (v tomto prípade povinnosť odhlásenia z obeda zostáva u rodiča).

Vrátenie preplatkov za stravu

Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v Internetovej žiackej knižke.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria