Search

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2024/2025

 • do 30. novembra 2023 – stredná škola zverejní kritériá prijatia na štúdium,
 • do 20. marca 2024 – zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy,
 • 1. termín prijímacej skúšky je 2. máj 2024,
 • 2. termín prijímacej skúšky je 6. máj 2024,
 • riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na webovom sídle školy a na výveske školy,
 • zákonný zástupca prijatého uchádzača najneskôr 22. mája 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,
 • potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške,
 • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Kritériá prijatia na štúdium sú zverejnené v dolnej časti stránky – Dokumenty na stiahnutie.

Školský vzdelávací program – zameranie:

 • intenzívna jazyková príprava – výučba dvoch cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk/taliansky jazyk); jeden CJ (maturitný) na úrovni B2. Ako nepovinný jazyk v rámci záujmových útvarov sa na škole vyučuje aj latinčina a španielčina,
 • podporované vyučovanie prírodovedných a humanitných predmetov so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu potrebného pre štúdium na VŠ,
 • projektová, vedecká a bádateľská činnosť,
 • získanie informatizačných, prezentačných a komunikačných zručností v multipredmetovom rozmere,
 • získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie VŠ – štúdium.

Charakteristika školy:

 • rodinná škola zdôrazňujúca potrebu kvalitného vzdelávania a komplexnej formácie študentov,
 • kresťanské hodnoty a spoločenstvo viery, 
 • cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru mladých ľudí, 
 • výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované učebne,
 • progresívne a moderné metódy výučby,
 • zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
 • individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
 • škola ako spoločenstvo – kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
 • škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
 • škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
 • seriózna a individuálna príprava na vysokoškolské štúdium,
 • úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením v praxi.

Dôležité pokyny:

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium do 30. novembra 2023.
 
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024

Prihlášku je možné podať:

 1. elektronicky (cez EduPage)

návod na podanie elektronickej prihlášky: https://help.edupage.org/sk/u646

 1. v tlačenej forme na tlačive 056 MŠVVaŠ SR

tlačivo prihlášky: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645

Prihláška musí byť potvrdená riaditeľom základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

Prihlášku podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní).

Prílohy k prihláške:

 1. Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 2. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
 3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 4. Správa z diagnostického vyšetrenia vydaná zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním.
 5. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024 na webovom sídle školy a na výveske školy.

 Ďalšie informácie o štúdiu a prijímacom konaní Vám radi poskytneme na tel. č. 0917 350 117 (Daniel Masarovič, riaditeľ školy).

Neprehliadnite

INFORMAČNÝ BULLETIN

Školský vzdelávací program

Hodnoty školy

Profil absolventa

Exkluzívny interiér a exteriér

Partnerská spolupráca

Dlhodobé projekty

Mentoring – novinka nášho gymnázia

Play Video