Search

Podmienky na stravovanie v ŠJ:

  • Prihlásenie na stravovanie – elektronicky cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenie  .
  • Úhradu platby za stravovanie (príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na jedlo).

Stravovanie žiakov bude možné výhradne po prihlásení na stravovanie a po pripísaní platby do systému EduPage.

Náklady na jedno hlavné jedlo:

Náklady na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými finančnými pásmami MŠVV a Š SR, a to vo výške pre 2. finančné pásmo (na základe rozhodnutia riaditeľa školy) sú s účinnosťou od 01.01. 2023 nasledovné:

Gymnázium – (stravníci od 15 do 19 rokov)                                                  1,90 EUR,

Režijné náklady na jedno hlavné jedlo sú od 01.01. 2023 vo výške           0,40 EUR.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou zaokrúhlenou nahor a výhradne bankovým prevodom.

Mesačná platba stravného:   

Gymnázium –  46 EUR  (cena obeda – 2,30 EUR)

Pokyny k platbe stravného:

Pokyny k platbe stravného:

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu odoslať bez jeho zadania.

Stravovanie je možné až po pripísaní platby za stravovanie do systému EduPage, preto je dôležité, aby stravník včas zaplatil, vždy najneskôr do 25. dňa v mesiaci vopred. Ak platba nebude pripísaná, systém automaticky preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov od nového mesiaca (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka, informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti.

Odhlasovanie žiakov z obeda a sankcie za neodhlásenie

Odhlásiť stravu je možné do 7.00 hod. daného dňa. Odhlásenie je možné výhradne elektronicky cez EduPage. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


Na konci školského roku vykoná školská jedáleň vyúčtovanie a do 30 dní od konca školského roka budú preplatky vrátené na bankový účet platiteľa, uvedený v Internetovej žiackej knižke.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
0917 350 602

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Fotogaléria