Search

 Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje spoločné dobro a záujmy zriaďovateľa, žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. Plní funkciu verejnej kontroly a posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada školy pri Spojenej škole sv. Františka Assiského bola konštituovaná dňa 14. 3. 2016.

Rada školy má 11 členov. Tvoria ju:

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
 • traja zástupcovia rodičov žiakov zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 • jeden zástupca žiakov gymnázia zvolený vo voľbách žiakmi gymnázia,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – RKC, Bratislavskej arcidiecézy.

 

CIELE A POSLANIE RADY ŠKOLY

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania školy. Rozsah kompetencií Rady školy podrobne vymedzuje Štatút rady školy.
Rada školy plní mimo iné aj nasledovné funkcie.

Vyjadruje sa najmä k:

 • návrhom na počty prijímaných žiakov,
 • návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • návrhu rozpočtu,
 • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 • koncepčnému zámeru rozvoja školy, ktorý je rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa (riaditeľ vymenúva do funkcie zriaďovateľ školy).

Orgány rady školy

Podpredseda

Zástupca rodičov (ZŠ)

Členovia rady školy

Vedúca jedálne
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Zástupca študentov gymnázia
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca zriaďovateľa
Zástupca rodičov (GYM)
Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Supervízor
Učiteľ
Zástupca pedagogických zamestnancov školy (ZŠ)
Zástupca PZ
Dekan
Farár, správca farnosti Malacky
Učiteľ
Zástupca zriaďovateľa