VOĽBY ČLENA  RADY  ŠKOLY ZŠ

VOĽBY ČLENA  RADY  ŠKOLY ZŠ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vážení rodičia,

na základe poverenia od zriaďovateľa školy (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) vyhlasujem voľby zástupcu rodičov ZŠ do Rady školy. V súlade s čl. 4 ods. 6 písm. e) Štatútu Rady školy členovi Rady školy za rodičov ZŠ p. Jozefovi Hušekovi zaniká doterajšie členstvo v Rade školy z dôvodu ukončenia vzťahu žiak – škola, jej dcéry.

 

Voľby sa uskutočnia 7. septembra 2023 v čase 16.00 – 17.00 v spoločenskej miestnosti školy.

 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Má právo vyjadrovať sa k činnosti školy a ku koncepčným zámerom jej rozvoja.

Rada školy na našej cirkevnej škole má 11 členov a nasledujúce zloženie:

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov,
  • traja zástupcovia rodičov (dvaja zo základnej školy a jeden z gymnázia),
  • jeden zástupca študentov gymnázia a
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Zástupca rodičov za ZŠ bude zvolený vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy. Pri voľbách môžu rodičia žiaka uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí na ZŠ.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Prosím Vás, aby ste svoje návrhy na kandidáta do Rady školy odovzdali osobne na sekretariáte školy alebo elektronicky na barankova.lydia@csmalacky.sk do 4. septembra 2023, do 12:00 hod. Návrh na kandidáta musí obsahovať: meno, priezvisko a tituly kandidáta, vek, zamestnanie, miesto bydliska a meno a triedu zastupujúceho žiaka.

Voľby do rady školy budú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V opačnom prípade budú vyhlásené opakované voľby, pri ktorých sa podmienka nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Prípadné opakované voľby sa uskutočnia 12. septembra 2023 v čase 16.00 – 18.00 v spoločenskej miestnosti školy. Opakovanej voľby sa zúčastnia rovnakí kandidáti ako pri prvom kole voľby.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok bude ten, na ktorom bude označený maximálne jeden kandidát. Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Za člena rady školy bude zvolený ten, kto vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

Pre voľby do rady školy menujem volebnú komisiu v tomto zložení:

  1. Mgr. Lýdia Baránková
  2. Bc. Anna Suchá
  3. Alica Beňková

 

Malacky 25.8. 2023

Mgr. Daniel Masarovič

riaditeľ školy

 

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...