Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni pre rok 2023/2024

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni pre rok 2023/2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024.

Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po prihlásení na stravovanie a pripísaní platby za stravné/vratnej kaucie do EduPage.

Školská jedáleň začína variť od 5.9. 2023  (pre deti materskej školy od 4.9. 2023).

Prosíme Vás, aby ste včasne zabezpečili:

  1. Prihlásenie na stravovanie

Prihlásenie sa realizuje elektronicky cez Edupage (modul Žiadosti/Vyhlásenia)

a) pre deti MŠ vyplnením tlačiva „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU – MŠ“

b) pre žiakov ZŠ a gymnázia vyplnením tlačiva „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU – obedy“.

Stravníci, ktorí nemajú nárok na dotované obedy (deti MŠ s výnimkou predškolákov a študenti gymnázia) označia v zápisnom lístku na stravovanie, že nemajú záujem o dotované obedy, inak nebude zápisný lístok na stravovanie akceptovaný.

Stravníci, ktorí majú nárok na dotované obedy (predškoláci MŠ a žiaci ZŠ) a doposiaľ nepodali žiadosť o dotáciu na stravu, musia najskôr elektronicky podať tlačivo „Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA – Platí od 1.9. 2023“ (modul Žiadosti/Vyhlásenia). Nárok na dotované obedy im vzniká od októbra 2023.

  1. Úhradu platby za stravné / vratnej kaucie

Platba za stravné sa realizuje nasledovne:

Dotované obedy

Dieťa MŠ (predškolák) prihlásený na dotované obedy platí paušálnu mesačnú platbu vo výške 20 Eur.

Žiak ZŠ za stravné neplatí.

Nedotované obedy

Dieťa/žiak, ktorý nemá nárok na dotované obedy alebo nepožiadal o dotované obedy

platí paušálnu mesačnú platbu

Materská škola – 46 EUR (cena desiata/obed/olovrant – 1,90 EUR)

I.stupeň ZŠ – 38 EUR (cena obeda – 1,90 EUR)

II.stupeň ZŠ – 42 EUR (cena obeda – 2,10 EUR)

Gymnázium –  46 EUR (cena obeda – 2,30 EUR)

 

Pokyny k platbe za stravné

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého  šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu odoslať bez jeho zadania.

 

Platba za vratnú kauciu sa realizuje nasledovne:

Žiak ZŠ prihlásený na dotované obedy platí výhradne jednorazovú zálohovú platbu – vratnú kauciu vo výške 20 Eur (z tejto sumy sa strhne suma – pokuta – vo výške dotovaného obeda v prípade, že žiak sa neodhlási z obeda a vznikne mu nárok na dotovaný obed).

Pokyny k úhrade vratnej kaucie

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – kaucia SJ

Ak platby nebudú včasne pripísané, systém automaticky nedovolí alebo preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka, informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti. Po ukončení školského roka budú preplatky vrátené do 30 dní na bankový účet platiteľa.

Odhlasovanie z obeda

Odhlásiť a prihlásiť na stravu je možné do 7.00 hod. daného dňa elektronicky cez EduPage alebo mailom na jedalen@csmalacky.sk. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ostatné informácie k stravovaniu sa nachádzajú v internej Smernici č. 1/2023 o poskytovaní stravovacích služieb, ktorú nájdete na webe školy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme vám veľa gastronomických zážitkov.

cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...