Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni pre rok 2023/2024

Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni pre rok 2023/2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vážení rodičia,

dávame Vám na vedomie pokyny k stravovaniu v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024.

Stravovanie žiakov bude možné výhradne až po prihlásení na stravovanie a pripísaní platby za stravné/vratnej kaucie do EduPage.

Školská jedáleň začína variť od 5.9. 2023  (pre deti materskej školy od 4.9. 2023).

Prosíme Vás, aby ste včasne zabezpečili:

  1. Prihlásenie na stravovanie

Prihlásenie sa realizuje elektronicky cez Edupage (modul Žiadosti/Vyhlásenia)

a) pre deti MŠ vyplnením tlačiva „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU – MŠ“

b) pre žiakov ZŠ a gymnázia vyplnením tlačiva „Zápisný lístok na stravovanie s NÁVRATKOU – obedy“.

Stravníci, ktorí nemajú nárok na dotované obedy (deti MŠ s výnimkou predškolákov a študenti gymnázia) označia v zápisnom lístku na stravovanie, že nemajú záujem o dotované obedy, inak nebude zápisný lístok na stravovanie akceptovaný.

Stravníci, ktorí majú nárok na dotované obedy (predškoláci MŠ a žiaci ZŠ) a doposiaľ nepodali žiadosť o dotáciu na stravu, musia najskôr elektronicky podať tlačivo „Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA – Platí od 1.9. 2023“ (modul Žiadosti/Vyhlásenia). Nárok na dotované obedy im vzniká od októbra 2023.

  1. Úhradu platby za stravné / vratnej kaucie

Platba za stravné sa realizuje nasledovne:

Dotované obedy

Dieťa MŠ (predškolák) prihlásený na dotované obedy platí paušálnu mesačnú platbu vo výške 20 Eur.

Žiak ZŠ za stravné neplatí.

Nedotované obedy

Dieťa/žiak, ktorý nemá nárok na dotované obedy alebo nepožiadal o dotované obedy

platí paušálnu mesačnú platbu

Materská škola – 46 EUR (cena desiata/obed/olovrant – 1,90 EUR)

I.stupeň ZŠ – 38 EUR (cena obeda – 1,90 EUR)

II.stupeň ZŠ – 42 EUR (cena obeda – 2,10 EUR)

Gymnázium –  46 EUR (cena obeda – 2,30 EUR)

 

Pokyny k platbe za stravné

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu (ostáva v platnosti VS z minulého  šk. roku) *

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – stravne SJ

* Noví žiaci, ktorí nemajú pridelený VS, môžu prvú platbu odoslať bez jeho zadania.

 

Platba za vratnú kauciu sa realizuje nasledovne:

Žiak ZŠ prihlásený na dotované obedy platí výhradne jednorazovú zálohovú platbu – vratnú kauciu vo výške 20 Eur (z tejto sumy sa strhne suma – pokuta – vo výške dotovaného obeda v prípade, že žiak sa neodhlási z obeda a vznikne mu nárok na dotovaný obed).

Pokyny k úhrade vratnej kaucie

Číslo účtu IBAN:                      SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Variabilný symbol:                  jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – kaucia SJ

Ak platby nebudú včasne pripísané, systém automaticky nedovolí alebo preruší takémuto stravníkovi možnosť odoberania obedov (žiak bude automaticky systémom odhlásený z obeda). Nové prihlásenie na obed vykoná systém automaticky až od nasledujúceho dňa po pripísaní sumy na účet školskej jedálne. O plánovanom prerušení odoberania obedov z dôvodu nedoplatku bude stravník, resp. zákonný zástupca žiaka, informovaný notifikačnou správou zo systému EduPage v nasledujúci deň po termíne splatnosti. Po ukončení školského roka budú preplatky vrátené do 30 dní na bankový účet platiteľa.

Odhlasovanie z obeda

Odhlásiť a prihlásiť na stravu je možné do 7.00 hod. daného dňa elektronicky cez EduPage alebo mailom na jedalen@csmalacky.sk. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ostatné informácie k stravovaniu sa nachádzajú v internej Smernici č. 1/2023 o poskytovaní stravovacích služieb, ktorú nájdete na webe školy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosíme obráťte na vedúcu školskej jedálne p. Ninu Bečárovú (0917 350 602).

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme vám veľa gastronomických zážitkov.

cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

druhe_kolo
Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského, Malacky vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025 na nenaplnený počet miest. Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 18. 06. 2024
ANJ-divadlo-3
Dňa 23.5.2024 sa žiaci 6., 7. a 8. ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „United Neigbours of London“. Žiaci počas 60 minútového predstavenia s napätím sledovali sedem rôznych životných príbehov siedmich nájomníkov, ktorých životy náhle zamieša tajomný čierny list, ktorý nakoniec ukáže,...
20240515_102108
Kumštobranie – to  je zvláštne slovo, ktoré v sebe skrýva viacero významov. U nás na škole, kde toto slovo vzniklo, je už táto akcia realizovaná viac rokov po sebe. Teraz Kumštobranie prebehlo v stredu 15. mája 2024 a zúčastnili sa ho všetci ôsmaci. Každý...
tn_IMG_20240515_115435
V stredu nás reprezentovali žiaci 8.ročníka v súťaži Mladých záchranárov – v zastúpení :  Pavlína Beňková Paulína Godányová Lukáš Miženko Adam Mecháček Otestovali si svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci, orientácie v lese podľa kompasu, riešení núdzových situácií či požiarnej...