Cirkevná materská škola od 1.9. 2021!

Cirkevná materská škola od 1.9. 2021!

Cirkevná materská škola od 1.9. 2021!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Vážení rodičia, priatelia,
s veľkou radosťou a vďačnosťou oznamujeme, že spoločenstvo cirkevnej školy v Malackách otvára novú kapitolu svojho životného príbehu. Dlhoročné úsilie mnohých ľudí školského i farského spoločenstva o zrod cirkevnej materskej školy sa stáva skutočnosťou. Od budúceho školského roku 2021/2022 Spojená škola sv. Františka Assiského uvádza do činnosti novú organizačnú zložku školy – Materskú školu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Je to pre nás viac ako obyčajná novinka z prostredia školy. Je to pre nás svedectvo, že Božie kráľovstvo môžeme spoluvytvárať aj my – tu a teraz. Dávame Vám do pozornosti informácie o prijímacom konaní do materskej školy.
Pre viac informácií k prijímaciemu konaniu nás môžete kontaktovať na mailovej adrese materskej školy ms@csmalacky.sk alebo prostredníctvom všeobecných komunikačných liniek cirkevnej školy. Ďakujeme.

OZNÁMENIE  o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v cirkevnej materskej škole pre školský rok 2021/2022.

Riaditeľ Materskej školy Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky,
v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v súlade s Podmienkami prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou oznamuje, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Nepoškvrneného srdca Panny Márie pre školský rok 2021/2022 sa budú podávať v termíne od 1. mája do 16. mája 2021 osobným doručením na vrátnicu školy alebo zaslaním poštou/kuriérom na adresu: Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky alebo elektronickým zaslaním naskenovaného tlačiva na mailovú adresu  ms@csmalacky.sk.

Žiadosť musí obsahovať:

  • údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, národnosť),
  • údaje o oboch rodičoch/zákonných zástupcoch (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, tel. č., e-mail).

Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť z webovej stránky www.csmalacky.sk, prípadne osobne prevziať na vrátnici školy.

K žiadosti je nutné priložiť originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (vzor potvrdenia je súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov najneskôr do 15. júna 2021.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

 

Podmienky prijímania detí do cirkevnej materskej školy

Materská škola prijíma dieťa

–       spravidla vo veku od troch do šiestich rokov (výnimočne možno prijať dieťa aj od dvoch rokov),

–       prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, teda také dieťa, ktoré dovŕšilo k 31. 8. 2021 päť rokov veku; ďalej dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

–       dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),

–       dieťa z rodiny, ktorej rodičia alebo zákonní zástupcovia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,

–       dieťa, ktorého rodičia alebo zákonní zástupcovia akceptujú dohodu o podmienkach prijatia a dochádzky dieťaťa do katolíckej materskej školy uzatvorenej medzi katolíckou materskou školou a zákonným zástupcom,

–       prednostne dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje cirkevnú školu.

V Malackách 7. apríla 2021

Mgr. Daniel Masarovič, riaditeľ školy

Schválené zriaďovateľom:

V Bratislave 8. apríla 2021  Mgr. Viera Kyselicová,  riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek